Redacció i presentació dels treballs científics

En la comunitat científica el mitjà més important de transmissió del coneixement és la revista científica. La redacció i la publicació del treball és una fase molt important del procés de recerca. Ha de ser la plasmació d’una idea original, que parteix d’un profund coneixement del tema i reconeix el fruit de treballs anteriors, aplicant una metodologia adequada i presentant l’anàlisi dels resultats de manera clara.
El treball científic es redacta seguint unes normes molt concretes acceptades per la comunitat científica internacional per a representar textualment el mètode científic, amb un esquema bàsic que consta de:

  • Introducció
  • Mètodes i Materials
  • Resultats
  • Discussió

No obstant això, aquest format bàsic pot variar depenent de la disciplina o de diferents tradicions. Generalment es presenta amb un abstract, és a dir un resum que ha de ser elaborat també molt acuradament per dues raons fonamentals:

  • Captar l’atenció del lector de manera que vulga continuar llegint la resta del treball.
  • Moltes bases de dades en línia utilitzen els resums per a indexar els treballs. L’abstract ha de contenir paraules-clau i frases que faciliten la seua indexació i la seua recuperació. Per a ampliar informació consulta University of North Carolina.

Material disponible per a la redacció i presentació de treballs científics

Tutorials i Ajudes

Enllaços d’interés per als autors

Enllaços d’interés per al procés de revisió 

Instruccions per als autors dels principals portals de revistes

Recordeu que per a cada treball cal seguir les normes de l’editor o de l’entitat concreta a la qual s’adreça el manuscrit.