La publicació en obert ha explorat diferents fórmules per tal de cobrir les despeses associades a l’edició: l’autor paga de la seua butxaca o mitjançant el seu projecte d’investigació, la institució a la qual pertany l’autor mitjançant les subscripcions o  convenis, fundacions o associacions mixtes, o privades assumeixen el cost, etc.

L’abonament de les anomenades taxes APC (Article Publising Charges) per part de l’autor, el “pagar per publicar” és la fórmula més extesa actualment, i la que fan servir principalment les revistes amb presència a JCR.

TAXES APC

La via daurada a l’accés obert mitjançant el pagament de taxes APC constitueix un model de negoci important per a les grans editorials, ates que molts projectes d’investigació exigeixen la publicació en obert. Algunes polítiques de publicació:

         Elsevier           Springer    Taylor and Francis              Wiley                PLOS
   Biomed Central    Wolters Kluwer             MIT Press  Cambridge University Press American Chemical Society

A més, les mateixes editorials ofereixen també alternatives al model de pagament de taxes:

  • Wiley ofereix el servei CogentOA amb taxes adaptades a les possibilitats de finançament de cada autor, descomptes del 20% a les taxes per a autors amb tasques de revisió, etc.
  • BioMed Central dona suport a diferents projectes de promoció de l’accés obert en països en desenvolupament, afavorint la publicació sense taxes APC als autors d’aquests països , etc.

DESCOMPTES PER PUBLICAR

Actualment la Universitat de València ofereix a la comunitat universitària  acords en:

Editorial/Revista Tipus de descompte
 MDPI 10% de descompte en les taxes APC en totes les revistes d’aquesta editorial, per participació de la UV al programa institucional d’aquesta editorial
 PNAS Publicar en OA abonant 350 $ menys en concepte de taxes APC, com a part de l’acord amb el distribuïdor
 BMJ Case Reports Publicar mitançant el Fellowship Code* que us identifica com a membre de la Universitat de València, com a part de l’acord de llicència amb l’editor
 SCOAP3 Publicar en obert de manera gratuïta a les 11 revistes de física d’altes energies agrupades dins aquest projecte, del qual forma part la UV des de 2014
Royal Society of Chemistry 15% de descompte a les taxes APC, per subscripció per part de la UV de la col·lecció GOLD

*Demanar mitjançant La Biblioteca Respon