Per a aconseguir major visibilitat dels resultats d’una recerca és important que l’investigador s’identifique unívocament. Algunes estratègies:

1. Normalitzar la signatura des de l’inici de la carrera investigadora
2. Unir el nom al de la institució
3. Adjuntar Identificadors que posseïsca 
4. Corregir els possibles errors (duplicitats…) de la seua identitat en les bases de dades

1. Normalització de la signatura   És aconsellable usar sempre la mateixa forma. Com a norma general:
Nom:
     
Sempre desenvolupat i evitar inicials
     –
Els noms compostos s’uneixen amb guió: María-José
     -No s’utilitzen abreviatures com Vte, Mª, etc.
Cognoms:
     -Utilitzar
un únic cognom si és prou reconeixible i no porta a equívocs: Moracho, Antonio, encara que els 2 cognoms units per guió és el més unívoc.
     -En cognoms més comuns s’usen preferiblement els 2 cognoms units per guió: Caballero-Plasencia, Antonio
     -Si el cognom conté partícules s’uneixen també amb guions: García-de-la-Torre, Carlos
     -No utilitzar abreviatures com Mz, Rguez, etc.
Per a més informació consulteu:
                        –
FECYT: recomanacions de signatura normalitzada en les publicacions
                        –
IRALIS (International Registry for Authors: Links to Identify Scientist)

 2. Institució en la qual s’investiga
És convenient unir el nom personal al de la institució a la qual es pertany:
     Correu electrònic: usar el de la Universitat de València (…@uv.es) i evitar genèrics com Gmail, Yahoo, etc.
     Nom del Grup de Recerca (si escau), Departament (si escau), Centre o Institut al qual pertany
     Nom de la Institució de la qual depenen els anteriors i el seu acrònim: Universitat de València (UV); Universitat de València (UV) – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) quan siguen instituts mixtos; o Universitat de València (UV) – Universitat Jaume I (UJI) quan siguen projectes interuniversitaris.
     Adreça postal, ciutat i país.

 3. Identificadors
Si  disposa d’identificadors en perfils internacionals, és convenient que s’adjunten: OrcID, Publons/ResearcherID, Scopus. Podeu trobar més informació sobre el tema en Identificadors i perfils d’Investigador.

 4. Correcció d’errors en bases de dades
Per a corregir les seues dades en:
     DIALNET: escriga a revistas@uv.es o als responsables de la seua biblioteca  amb els problemes que haja trobat. Des de la biblioteca corresponent ens posarem en contacte amb el responsables de DIALNET  i intentarem solucionar-ho al  més prompte possible. Per a més informació consulteu la secció corresponent.
     
SCOPUS: si troba que la seua entrada en aquesta base està duplicada, no entra per la signatura escollida o li falta algun article o en té assignat u que no és seu, pot corregir-ho vosté mateix usant aquesta xicoteta guia. Si no aconsegueix solucionar-ho contacte amb els responsables de la seua biblioteca.  Per a més informació consulteu la secció corresponent.