El fet que un autor siga reconegut dins de la comunitat científica comença per qüestions com:

Com diferenciar la contribució de cada coautor en un document acadèmic

Eina en línia gratuïta per a organitzar les autories d’un manuscrit: Author Arranger (ajuda

Tipus d’autoria

 • Autoria preferent: Apareix en primer o últim lloc en la llista d’autors. L’autoria preferent és un mèrit computable a les convocatòries de les agències avaluadores.
 • Coautoria: als treballs de les àrees de Ciències Socials i Humanitats, es valora la coautoria principal (l’autor sol·licitant signa en primer lloc).
 • Corresponding author o «autor de correspondència«: aquesta figura sorgeix en els treballs realitzats per grups grans d’investigadors, en recerques realitzades des d’institucions i països diferents. És necessari que un dels autors assumeixi la responsabilitat de representar al grup d’investigadors. Alguna de les tasques desenvolupades per l’autor de correspondència:
  • Aclarir qui és el responsable de cadascuna de les parts del treball
  • Assumir la responsabilitat pel que fa a la integritat de les dades presentades
  • Fer arribar al grup d’investigadors a un consens per tal d’establir el seu ordre en la llista d’autors
  • En general, l’autor de correspondència actua com a intermediari entre el seu grup de recerca i la revista on s’envia el paper

Aquest tipus d’autoria també és un mèrit computable a les convocatòries d’avaluació, generalment amb la mateixa puntuació que l’autoria preferent.

 • Multiautoria: Les agències avaluadores parlen de “multiautoria” quan els treballs tenen més de 10 o 12 autors, depenent de la disciplina i la convocatòria, i l’autor que sol·licita l’avaluació no és l’autor preferent. La quantitat total de treballs computable per a mèrits amb multiautoria no pot sobrepassar un màxim fixat per la convocatòria.