Hi ha molts indicadors que s’utilitzen per a avaluar les revistes científiques. Alguns permeten posar en relació unes revistes amb altres (són relatius) i permeten establir rànquings, i uns altres són absoluts i no permeten relacionar-les.

Les agències valoren les revistes en les quals els autors publiquen els seus treballs, i estableixen en la normativa bases de dades, indicadors i, fins i tot, criteris específics per cada camp de coneixement. Per a açò utilitzen els indicadors de qualitat que veurem en aquest apartat. A més, és important conéixer les bases de dades i plataformes en què podem cercar-los.

També es considera un índici de qualitat les cites que rep un treball. La seua funció primordial és identificar els autors i les publicacions que han utilitzat, els mètodes, les interpretacions, les recerques, etc. relacionats amb el treball citador.

Indicadors de les publicacions
Journal Impact (JIF)És l'indicador de qualitat més conegut i el més valorat pels organismes d'avaluació de l'activitat investigadora. Mesura l'impacte d'una revista en funció de les cites rebudes pels articles publicats i recollits en la Web of Science (WOS).
Per a localitzar el Factor d'Impacte has de consultar Journal Citation Reports (JCR).
JCR té dues edicions anuals, JCR Science Edition i JCR Social Sciences Edition. La finestra de publicació és de dos anys retrospectius, encara que existeix un Factor d'Impacte (FI) amb les dades de 5 anys arrere. Cal tenir en compte que no hi ha factor d'impacte per a Art i Humanitats, excepte per a Història i Lingüística.
El FI es calcula dividint el nombre de cites fetes als articles publicats en els dos anys anteriors pel nombre total d'articles publicats en aquest període.

Consulta la guia Com trobar el factor d'impacte i quartil
Posició de la revista en els rànquingsJournal Citation Reports ofereix unes llistes de les revistes que indexa ordenades per factor d'impacte. Hi ha llistes de les diferents àrees temàtiques. El lloc que ocupa una determinada revista en aquestes llistes és un indicador de la importància relativa de la revista dins del total de revistes de la seua àrea temàtica.
Aquesta dada és la "posició rellevant" o "lloc que ocupa la revista en la seua categoria" al que fan referència les agències avaluadores.
Per a localitzar la posició de la revista en el rànquing has de consultar Journal Citation Reports.

Consulta la guia Com trobar el factor d'impacte i quartil

Fes servir la nostra calculadora per obtenir el decil, tercil, quartil i quintil que ocupa una revista a JCR.
Quartil i TercilEl quartil d'una revista es calcula dividint la llista de revistes ordenades per FI de major a menor en 4 parts iguals de manera que cadascuna de les parts engloba el 25 % d’aquestes.
Així, les revistes amb factor d'impacte més alt se situaran en el primer quartil Q1. Les que ocupen les posicions centrals en el 2n i 3r quartil, i les d'impacte més baix en el 4t quartil.
Podem consultar el quartil en què es troba una revista en Journal Citation Reports.

Mentre el quartil divideix el total en 4 parts iguals, el tercil ho fa en 3. Per tant el valor total és T3, en ser 3 les parts en les quals es divideix el total.

Consulta la guia Com trobar el factor d'impacte i quartil
Scimago Journal RankAquest índex de qualitat de revistes va ser llançat a nivell mundial pel Grup Scimago.
Es basa en les revistes indexades per la base de dades Scopus i té una finestra de mesurament de les cites de 3 anys.
Expressa el nombre d'enllaços que una revista rep a través de la citació ponderada dels seus documents, en relació amb el nombre de documents publicats l'any per cada publicació. La ponderació de les cites es fa en funció de les que rep la publicació citadora.
És una alternativa gratuïta al Journal Citation Reports, encara que les agències no li atorguen la mateixa importància que al factor d'impacte.
El trobem en la pàgina web de Scimago Journal Rank i en la base de dades Scopus.
Journal Citation Indicator (JCI)L'indicador de cites de la revista (JCI) és una nova mètrica normalitzada que es calcularà per a totes revistes dela Col·lecció principal de Web of Science (SCIE, SSCI, AHCI i ESCI) i es publicarà en el JCR. El valor representa l'impacte mitjà de les cites normalitzades per categoria per als articles publicats en un període de tres anys. Per exemple, el JCI 2020 es calcularà per a les revistes que van publicar elements citables (és a dir, treballs de recerca classificats com a articles o ressenyes en WoS) en 2017, 2018 i 2019, comptant totes les cites que van rebre de qualsevol document indexat entre 2017 i 2020.
El valor del JCI és el Category Normalized Citation Impact (CNCI) per a tots els articles i ressenyes publicats en els últims tres anys. CNCI és una mètrica a nivell d'article que representa l'impacte relatiu de cites d'un article en particular com la proporció de cites en comparació amb una línia de base global. Un CNCI d'1.0 representa la mitjana mundial: els valors superiors a 1.0 corresponen a un impacte de cites superior a la mitjana (per exemple, 2.0 sent el doble de la mitjana), i els valors inferiors a 1.0 defineixen un impacte de cita menor que la mitjana (p. ex. 0,5 és la meitat de la mitjana).

Indicadors de l'autor
Índex hL’índex h de Hirsch o h-index és un sistema de mesura que permet detectar als investigadors més destacats dins una àrea de coneixement. Es basa en el conjunt dels treballs més citats d'un investigador i en el nombre de citacions de cadascun d’aquests treballs. Va ser proposat per Jorge Hirsch de la Universitat de California l'any 2005.

Un investigador té un índex h de X quan X dels seus documents han rebut al menys X citacions cadascun. Exemple: un investigador té un índex h de 25 quan 25 dels seus documents han rebut, com a mínim, 25 citacions cadascun.

Es pot consultar a través de les base de dades Web of Science, Scopus i Google Scholar.

En el cas de presentar-se a convocatòries cal posar la darrera data en que s'ha consultat l'índex h a les diferents bases de dades, ja que les cites varien i en consequència també l'índex h.

Consulta la guia Com trobar l'ìndex h.
Impacte Normalitzat (IN) de la producció científicaL’Impacte Normalitzat és un indicador de l'impacte de les publicacions de cada investigador segons les cites rebudes en comparació amb el nombre mitjà de cites de la producció científica mundial en el mateix període i àrea temàtica. Per al seu càlcul has d’utilitzar una de les dos grans bases de dades internacionals, Web of Science o SCOPUS.

Per a calcular l'Impacte Normalitzat pots fer servir aquesta guia: Com calcular l'Impacte Normalitzat.

Indicadors de l'aportació: article, capítol de llibre, etc.
Cites Les cites s'utilitzen per a mesurar la repercussió, és a dir, l'impacte de les publicacions, dels articles i dels autors. Es parteix de la idea que com més citat és un treball, més impacte ha tingut en el desenvolupament de la ciència, encara que hi ha autors que discrepen d'aquesta idea.
Consulta les guies d'investigació per a localitzar cites