Què és un sexenni?

És el tram de recerca reconegut al professorat universitari i al personal investigador del CSIC pels mèrits de la seua activitat investigadora, tasca encomanada a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad investigadora (CNEAI) i, des de 2014, mitjançant un encàrrec de gestió realitzada per la ANECA. Es denomina així perquè les persones que el sol·liciten han de sotmetre a avaluació una selecció dels treballs científics publicats durant un període de sis anys. La finalitat és el foment, mitjançant l’assignació d’un complement econòmic, del treball investigador dels docents de les universitats espanyoles.

Qui pot sol·licitar un sexenni?

Els funcionaris de carrera dels cossos docents de les universitats públiques espanyoles (catedràtics d’universitat, professors titulars d’universitat, catedràtics d’escola universitària i professors titulars d’escola universitària) i els professors no funcionaris amb contracte laboral i vinculació permanent (professor contractat doctor i professor col·laborador) de la universitat que tinga signat conveni de col·laboració amb l’ANECA.

Per a què serveix un sexenni?

La sol·licitud d’un o diversos trams d’investigació és voluntària. A més de la promoció professional plasmada en un complement de productivitat, el nombre de sexennis reconeguts (se’n poden obtenir fins un màxim de sis) és una mesura de prestigi acadèmic. El fet d’estar en possessió d’almenys un tram, és requisit per poder dirigir tesis doctorals, participar en doctorats de qualitat, figurar com a investigador principal en projectes de recerca o ser membre en tribunals de selecció de professorat.

En què consisteix el procés per a sol·licitar un sexenni?

La informació relativa a la sol·licitud de sexennis es publica anualment al Butlletí Oficial de l’Estat, a través de tres resolucions diferents: publicació dels criteris específics aprovats per a cadascun dels camps d’avaluació en funció de l’àrea de coneixement, procediment i termini de presentació de sol·licituds i nomenament dels membres dels comitès assessors per part de l’agència d’avaluació.

En què consisteix l’avaluació?

L’investigador ha d’aportar les dades bibliogràfiques, el resum i els indicis de qualitat de cinc publicacions corresponents al tram de sis anys per al qual sol·licita el reconeixement del sexenni. A diferència d’altres sol·licituds relacionades amb l’avaluació de l’activitat investigadora, és el docent o investigador mateix qui selecciona les aportacions (no s’avalua tot el que ha publicat durant aquests sis anys). Ací rau la importància de triar les publicacions de major qualitat. Les que no s’hi hagen inclòs, no s’avaluaran mai per a un sexenni, ja que una vegada concedit el tram, els anys no es poden repetir en convocatòries següents.