Per a tots els camps:

A. Com a norma general, per a obtenir una avaluació positiva hauran de presentar-se cinc aportacions en el curriculum vitae abreujat. Excepcionalment, el nombre d’aportacions podrà ser inferior si els treballs tenen una  qualitat extraordinària i han tingut una alta repercussió científica o tècnica.

B. Les aportacions només seran valorables si signifiquen progrés real del coneixement. No es valoraran els treballs merament descriptius o les reiteracions de treballs previs, excepte en els casos en què contribuïsquen clarament a la consolidació del coneixement.

C. Perquè una aportació siga considerada, el sol·licitant haurà d’haver participat activament en els treballs com a director o executor del treball, i haurà de concretar la seua aportació específica en els casos de multi-autoría.

D. Totes les aportacions hauran d’estar publicades en els anys que se sotmeten a avaluació. No es tindran en compte la publicacions acceptades o en procés d’edició i, per tant, no efectivament publicades en aquestos anys. L’existència d’un identificador “DOI” (Digital Object Identifier) associat a una publicació amb edició digital i impresa no significa que l’article estiga ja publicat en aquest segon format, tenint-se per vàlides i definitives a aquests efectes únicament les dates que figuren en el volum imprés per poder existir diferències en la datació d’una i una altra versió.

E. Les avaluacions úniques sol·licitades, en aplicació de l’establit en la disposició transitòria tercera del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, es valoraran ajustant, de ser precís, els criteris que es detallen a continuació a l’estat de la ciència i de la tècnica a Espanya als anys en què es van realitzar els treballs.

F. Com a pas previ a la seua valoració s’establirà si cada aportació és adequada a la convocatòria, utilitza un mitjà de difusió apropiat i mostra respondre a una línia de recerca coherent. Açò no implica judici algun sobre la seua qualitat intrínseca, sinó tan sols constatar que es tracta d’una aportació avaluable.