PEP2El Programa d’Avaluació del Professorat per a la contractació (PEP) avalua les activitats docents i investigadores, i la formació acadèmica dels sol·licitants per a l’accés a les figures de professor universitari contractat (professor contractat doctor, professor ajudant doctor i professor d’universitat privada) establides en la LOMLOU.

 

Àmbit d’actuació

A través del Programa d’Avaluació del Professorat per a la contractació (PEP), ANECA avalua l’activitat docent i investigadora dels aspirants a una plaça de professorat universitari contractat, com a requisit previ a la contractació en les figures que així ho requereixen per llei.

En el cas d’universitats públiques, la llei exigeix un informe favorable previ per a les figures de:

  • Professor Contractat Doctor (PCD)
  • Professor Ajudant Doctor (PAD)

En el cas d’universitats privades, la llei estableix que el 60% el total del professorat doctor d’una universitat privada haurà d’haver obtingut una avaluació positiva de ANECA per a la figura de:

  • Professor d’Universitat Privada (PUP)

Normativa del PEP

  • Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001 , de 21 de desembre, d’Universitats.
  • Reial decret 1052/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procediment per a l’obtenció de l’avaluació de l’Agència  Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació.
  • Resolució de 18 de febrer de 2005, de la Direcció general d’Universitats (BOE de 4 de març), per la qual es modifiquen determinats aspectes del procediment de presentació de sol·licituds i els criteris d’avaluació establits en  la Resolució de 17 d’octubre de 2002 i de 24 de juny de 2003.

Requisits previs per a sol·licitar l’avaluació

Per a les figures de Professor Contractat Doctor, Professor Ajudant Doctor, Professor d’Universitat Privada és necessari estar en possessió del títol de DOCTOR.

El nivell d’exigència per a cadascuna d’elles quant a la seua experiència docent i investigadora depèn dels criteris d’avaluació publicats en les corresponents Resolucions, que valoren de manera diferent el pes d’aquestes dues facetes en cadascuna de les figures. El desenvolupament d’aquests criteris i la seua aplicació està publicat en el document Principis i orientacions sobre els criteris d’avaluació.

Procediment de sol·licitud

El programa d’avaluació manté oberta la seua convocatòria durant tot l’any, per la qual cosa pot presentar-se una sol·licitud en qualsevol moment.

Només qui presenta una sol·licitud després d’una avaluació negativa ha d’esperar 6 mesos des de la notificació de l’informe negatiu per a poder presentar una nova sol·licitud.

La sol·licitud online i l’emplenament del CV telemàtic ha de realitzar-se a través de l’aplicació informàtica accessible des d’aquesta pàgina web.

Un exemplar imprés i signat de la sol·licitud juntament amb la resta de la documentació en paper ha de dirigir-se al Director General de Política Universitària del Ministeri d’Educació (Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, Registre Auxiliar Nº 3, C/ Torrelaguna, 58 28027 MADRID), a través d’un registre públic.

A través de la consulta online, el sol·licitant podrà accedir al seu CV per a actualitzar les seues dades, així com per a conèixer l’estat en el qual es troba el seu expedient.

Els interessats podran sol·licitar en un únic imprès de sol·licitud l’avaluació simultània per a totes les figures contractuals que desitgen. És necessari presentar una única sol·licitud, i per tant una única còpia en paper de la justificació dels mèrits al·legats en el CV, independentment del nombre de figures sol·licitades.

En el cas de la figura de Professor Contractat Doctor, la seua avaluació positiva capacita automàticament per a poder ser contractat en les figures de Professor Ajudant Doctor i Professor d’Universitat Privada.

Documents d’ajuda

ANECA ha elaborat els següents documents amb l’objectiu de servir de guia i suport als interessats a sol·licitar avaluació en alguna de les figures contractuals previstes.

Comitès d’avaluació: estructura del programa

El PEP compta amb cinc comités d’avaluació i una comissió d’avaluació.

Els comités d’avaluació són grups d’experts nomenats per ANECA per a avaluar col·legiadament les sol·licituds d’avaluació de professorat per a la contractació. Són 5, un per cada camp de coneixement científic: Comitè d’Experimentals, Comitè de Ciències de la Salut, Comitè de Ciències Socials i Jurídiques, Comitè d’Ensenyaments Tècnics, i Comitè d’Humanitats.

Cada comitè estarà compost per un president, un secretari i entre 8 i 12 vocals, en funció de les agrupacions d’àrees afins i del nombre de sol·licituds rebudes. Quan calga i a causa del nombre de sol·licituds rebudes, cada comitè podrà duplicar-se, amb la mateixa estructura.

La composició dels comitès d’avaluació es renova cada 2 anys en un 50%.

La comissió d’avaluació està formada per un president i cinc vocals, que es corresponen amb els presidents de cadascun dels comitès d’avaluació en els quals s’estructura el programa. Entre les seues funcions es troba les d’establir nivells de referència, analitzar els criteris del programa, proposar millores i elevar informes d’activitat i resultats a la Direcció d’ANECA.

Comitès: composició

D’entre els doctors que formen part del personal docent i investigador de les universitats espanyoles s’elabora l’univers de candidats (almenys 9 candidats per cada plaça de vocal que es precise cobrir). Per a elaborar aquest llistat s’apliquen criteris de qualitat de l’activitat docent i investigadora (amb almenys 2 sexennis reconeguts d’activitat investigadora) i pertinença als àmbits o agrupació d’àrees afins de les quals s’hagen presentat major nombre d’expedients en els dos últims anys.

Sobre aquest univers s’efectuarà un sorteig en cadascun dels grups d’àrees afins per a cada lloc de vocal. Com a conseqüència del sorteig, s’obté un llistat de candidats per cada grup. Per a garantir l’equilibri de gènere en la composició dels comitès, se sortegen llistes separades d’homes i dones per a cada vocalía a cobrir.

La composició dels comités es troba en la pàgina web d’ANECA.

Les consultes a ANECA sobre aquest programa s’atenen exclusivament a través del compte de correu ayuda.acreditacion@aneca.es