ACADEMIA2El Programa ACADEMIA, a través de les seues Comissions d’Acreditació, duu a terme el procés d’avaluació curricular per a l’obtenció de l’acreditació per a l’accés als cossos docents universitaris de Professor Titular d’Universitat i Catedràtic d’Universitat. Inclou el procediment per a l’exempció del requisit de pertànyer al Cos de Professors Titulars d’Universitat al fet que es refereix l’art. 60.1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre.

Es regula pel RD 1312/2007 de 5 d’octubre. Modificat pel RD 415/2015 de 17 de juny. (Text consolidat)

El procediment d’acreditació té oberta la presentació de sol·licituds a través de la Seu Electrònica del MECD.

Les consultes a ANECA sobre aquest programa s’atenen exclusivament a través del compte de correu ayuda.acreditacion@aneca.es

Instruccions per a la sol·licitud

Si l’interessat disposa de certificat reconegut de signatura electrònica, haurà de presentar la seua sol·licitud en la Seu Electrònica del Ministeri. Una còpia de la sol·licitud i la resta de la documentació preceptiva haurà de presentar-se com s’indica baix.

Si l’interessat no disposa de certificat de signatura, l’imprès de sol·licitud haurà d’imprimir-se i presentar-se, juntament amb la resta de documentació preceptiva, en el registre de ANECA: c/ Orense nº 11, 7ª planta. 28020-Madrid.

Les sol·licituds i escrits podran presentar-se en qualsevol de les dependències contemplades en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Criteris d’avaluació [NOVEMBRE 2017]:  d’aplicació a partir del 17/11/2017

Comissions d’acreditació