ACADEMIA2El Programa ACADEMIA, a través de les seues Comissions d’Acreditació, duu a terme el procés d’avaluació curricular per a l’obtenció de l’acreditació per a l’accés als cossos docents universitaris de Professor Titular d’Universitat i Catedràtic d’Universitat. Inclou el procediment per a l’exempció del requisit de pertànyer al Cos de Professors Titulars d’Universitat al que es refereix la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.

Es regula pel Real Decreto 678/2023, de 18 de julio, por el que se regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a plazas de dichos cuerpos.

El procediment d’acreditació té oberta la presentació de sol·licituds a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Les consultes a ANECA sobre aquest programa s’atenen exclusivament a través del compte de correu ayuda.acreditacion@aneca.es

Instruccions per a la sol·licitud

Segons l’art. 16 del RD 678/2023, les persones sol·licitants dels procediments d’acreditació regulats en aquest reial decret hauran de realitzar tots els tràmits per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de ANECA

Els sol·licitants hauran d’aportar els mèrits i competències següents:

1.   Mèrits i competències d’investigació, incloent-hi les de transferència i intercanvi del coneixement i innovació

2.   Mèrits i competències de docència

3.   Mèrits i competències de lideratge

4.   Mèrits i competències relacionats amb l’activitat professional.

Criteris d’avaluació

Comissions d’acreditació