En aquesta secció trobareu informació sobre les principals entitats avaluadores de la producció científica i docent que permeten sol·licitar acreditacions, sexennis, etc.

Què s’avalua?

  • Mèrits i competències dels sol·licitants.

Per a què s’avalua?

  • Accés als cossos docents universitaris.
  • Obtenció de complements retributius.
  • Obtenció de finançament per a projectes.

Qui avalua?

Agències nacionals

L’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) va ser creada per la Llei orgànica d’Universitats 6/2001, de 21 de desembre, com a Fundació adscrita al Ministeri d’Educació, i les seues funcions van ser ampliades en 2007 (LOMLOU 4/2007, de 12 d’abril). La Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, li va conferir el seu estatut definitiu com a Organisme Autònom de l’Administració General de l’Estat, adscrit al Ministeri competent en matèria d’universitats.

Té com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema d’educació superior mitjançant l’avaluació, certificació i acreditació d’ensenyaments, professorat i institucions. Exerceix les seues funcions a través d’una sèrie de programes:

El programa d’avaluació del professorat per a la contractació (PEP) examina les activitats docents i investigadores i la formació acadèmica dels sol·licitants per a l’accés a les figures de professor universitari contractat (professor contractat doctor, professor ajudant doctor i professor d’universitat privada) establides en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.

El programa d’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents universitaris (ACADEMIA) avalua el perfil dels sol·licitants per a l’accés als cossos de funcionaris docents universitaris (professors titulars d’universitat i catedràtics d’universitat). Es regula pel Real Decreto 678/2023

A través de la Comissión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), ANECA realitza l’avaluació de les sol·licituds de trams d’investigació o transferència. Aquestes activitats s’enquadren en l’objectiu estratègic de contribuir a la promoció de la qualitat del sistema universitari espanyol en el marc dels criteris i directrius per a l’assegurament de qualitat en l’Espai Europeu d’Educació Superior i al disseny d’un model de carrera docent i investigadora del professorat.

Agències autonòmiques

Algunes comunitats autònomes disposen d’òrgans avaluadors amb funcions similars a l’ANECA. LAVAP és el seu equivalent autonòmic i porta a terme les següents activitats d’avaluació del professorat universitari:

  • La prèvia avaluació de l’activitat per a la contractació de les figures de professorat contractat que siga procedent.
  • La prèvia valoració dels mèrits individuals docents, investigadors i de gestió del professorat, lligats a l’assignació singular i individual dels complements retributius addicionals que s’establisquen.
  • L’avaluació de l’activitat investigadora del professorat contractat de les universitats valencianes. Per a això, s’aplica un procediment i uns criteris d’avaluació equiparables als que utilitza la Comissió Nacional de l’Avaluació de l’Activitat Investigadora (CNEAI) del Ministeri de Ciència i Innovació per a avaluar al professorat pertanyent als cossos docents universitaris.