En aquesta secció trobareu informació sobre les principals entitats avaluadores de la producció científica i docent que permeten sol·licitar acreditacions, sexennis, etc.

Què s’avalua?

  • Mèrits i competències dels sol·licitants.

Per a què s’avalua?

  • Accés als cossos docents universitaris.
  • Obtenció de complements retributius.
  • Obtenció de finançament per a projectes.

Qui avalua?

Agències nacionals

L’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) és un organisme autònom adscrit al Ministeri de Ciència i Innovació. Té com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema d’educació superior mitjançant l’avaluació, certificació i acreditació d’ensenyaments, professorat i institucions. Exerceix les seues funcions a través d’una sèrie de programes:

El programa d’avaluació del professorat per a la contractació (PEP) examina les activitats docents i investigadores i la formació acadèmica dels sol·licitants per a l’accés a les figures de professor universitari contractat (professor contractat doctor, professor ajudant doctor i professor d’universitat privada) establides en la Llei Orgànica d’Universitats.

El programa d’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents universitaris (ACADEMIA) avalua el perfil dels sol·licitants per a l’accés als cossos de funcionaris docents universitaris (professors titulars d’universitat i catedràtics d’universitat). Es regula pel Reial Decret 415/2015, de 29 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 1312/2007, de 5 d’octubre.

Fins 2015, la Comissió Nacional de l’Avaluació de l’Activitat Investigadora (CNEAI) era l’encarregada de l’avaluació de l’activitat investigadora dels professors universitaris i del personal de les escales científiques del CSIC per a la concessió d’un complement de productivitat (sexenni), activitat convertida en l’actualitat en un programa d’ANECA.

Agències autonòmiques

Algunes comunitats autònomes disposen d’òrgans avaluadors amb funcions similars a l’ANECA. L’AVAP és el seu equivalent autonòmic i porta a terme les següents activitats d’avaluació del professorat universitari:

  • La prèvia avaluació de l’activitat per a la contractació de les figures de professorat contractat que siga procedent.
  • La prèvia valoració dels mèrits individuals docents, investigadors i de gestió del professorat, lligats a l’assignació singular i individual dels complements retributius addicionals que s’establisquen.
  • L’avaluació de l’activitat investigadora del professorat contractat de les universitats valencianes. Per a això, s’aplica un procediment i uns criteris d’avaluació equiparables als que utilitza la Comissió Nacional de l’Avaluació de l’Activitat Investigadora (CNEAI) del Ministeri de Ciència i Innovació per a avaluar al professorat pertanyent als cossos docents universitaris.