Agències d’avaluació

 

En aquesta secció trobareu informació sobre les principals entitats avaluadores de la producció científica i docent que permeten sol·licitar acreditacions, sexennis, reconeixements de trams de recerca, etc.

Què s’avalua?

  • Mèrits i competències dels sol·licitants.

Per a què s’avalua?

  • Accés als cossos docents universitaris.
  • Obtenció de complements retributius.
  • Obtenció de finançament per a projectes.

Qui avalua?

Agències nacionals

L’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) és un organisme autònom adscrit al Ministeri de Ciència i Innovació, que ha sigut creat per l’article 8 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, procedent de la conversió de la Fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación en organisme públic, que té com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema d’educació superior mitjançant l’avaluació, certificació i acreditació d’ensenyaments, professorat i institucions.

Exerceix les seues funcions a través d’una sèrie de programes:

El programa d’avaluació del professorat per a la contractació (PEP) examina les activitats docents i investigadores i la formació acadèmica dels sol·licitants per a l’accés a les figures de professor universitari contractat (professor contractat doctor, professor ajudant doctor i professor d’universitat privada) establides en la Llei Orgànica d’Universitats.

El programa d’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents universitaris (ACADEMIA) avalua el perfil dels sol·licitants per a l’accés als cossos de funcionaris docents universitaris (professors titulars d’universitat i catedràtics d’universitat). Es regula pel Reial Decret 415/2015, de 29 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 1312/2007, de 5 d’octubre.

Fins 2015, la Comissió Nacional de l’Avaluació de l’Activitat Investigadora (CNEAI) era l’encarregada de l’avaluació de l’activitat investigadora dels professors universitaris i del personal de les escales científiques del CSIC per a la concessió d’un complement de productivitat (sexenni), activitat convertida en l’actualitat en un programa d’ANECA.

Agències autonòmiques

Algunes comunitats autònomes disposen d’òrgans avaluadors amb funcions similars a l’ANECA. L’AVAP és el seu equivalent autonòmic i porta a terme les següents activitats d’avaluació del professorat universitari:

  • La prèvia avaluació de l’activitat per a la contractació de les figures de professorat contractat que siga procedent.
  • La prèvia valoració dels mèrits individuals docents, investigadors i de gestió del professorat, lligats a l’assignació singular i individual dels complements retributius addicionals que s’establisquen.
  • L’avaluació de l’activitat investigadora del professorat contractat de les universitats valencianes. Per a això, s’aplica un procediment i uns criteris d’avaluació equiparables als que utilitza la Comissió Nacional de l’Avaluació de l’Activitat Investigadora (CNEAI) del Ministeri de Ciència i Innovació per a avaluar al professorat pertanyent als cossos docents universitaris.

Altres organismes autonòmics són l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l’Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC), l’Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco (UNIBASQ) i l’Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)

Agències extrangeres

En altres països del nostre entorn, existeixen també agències d’avaluació i acreditació del professorat universitari. A França, AERES, Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (llistat de revistes), en Itàlia ANVUR, Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (llistat de revistes), en Argentina CONICET o en Brasil QUALIS-CAPES (accés als llistats). Als païssos de l’àmbit anglosaxó, no existeixen organismes similars ja que la contractació és directa per part de cada institució universitària.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.