La via daurada a l’accés obert es refereix a la publicació en revistes d’accés obert revisades per experts:

 • Les revistes d’accés obert pur són aquelles en les quals l’autor reté el copyright sobre els seus treballs cedint els drets no exclusius de la seua publicació. Normalment estàn vinculades a institucions acadèmiques o societats professionals (consultar DOAJ Directory of Open Access Journals).
 • Existeixen casos OA en els quals l’autor o institució paga per la seua publicació (exemples com la revista BioMed Central).
 • Un tercer model intermedi o híbrid en el qual s’ofereix la possibilitat de pagar per publicar a canvi que el treball romanga en open access, juntament amb uns altres que no ho estan (tendència de les grans editorials com Elsevier, Springer, etc.). La quantitat que l’autor abona a la revista per publicar en obert és la taxa APC.
 •  Altre model és el conegut com a Revistes diamant, en les quals no es paga ni per llegir ni per publicar. Normalment, son revistes publicades per institucions públiques, associacions científiques i acadèmiques. Segueixen les directrius de la Ciència Oberta i posen a disposició del públic els continguts de les seues publicacions. Les revistes diamant es poden consultar en cercadors com:
 • o   Digitalab-SSIE: cercador de revistes diamant elaborat per la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Té diversos filtres de cerca: àrees del coneixement (categoria i subcategoria), país, regió i idioma de publicació de la revista. La llista de resultats inclou informació sobre els indicadors d’impacte de la revista (Factor d’impacte de Web of Science, CiteScore de Scopus i Scimago Journal Rank). Els llistats es poden descarregar en format .CSV.

  o   Sistema de Información Científica Redalyc: catàleg de revistes diamant elaborat per Redalyc, projecte acadèmic de la Universidad Autónoma del Estado de México que va nàixer el 2003 amb la finalitat de donar visibilitat, consolidar i millorar la qualitat editorial de les revistes de Ciències Socials i Humanitats de la regió llatinoamericana. Més
  tard, s’afegiren revistes d’altres disciplines a més de revistes editades a la Península Ibèrica. 
  El catàleg permet cercar per país, idioma, institució o disciplina. Es pot accedir al darrer fascicle de la revista o consultar nombres anteriors.

Si es publica en una revista d’accés obert, cal revisar el contracte de llicència signat amb l’editorial, on es recull quins drets ha retingut l’autor de la seua obra i/o quins se n’ha reservat l’editorial.
L’autor pot escollir el tipus de llicència d’accés obert que vol atorgar al seu article, com les llicències Creative Commons (CC) i segons la que es trie el preu variarà, i d’altres vegades és la mateixa editorial que imposa una determinada llicència.

Abans de triar una revista…

convé conèixer quina és la seua política editorial a través de la consulta de dues grans bases de dades:

 • SHERPA/ROMEO ja registra 500 polítiques editorials en relació amb la publicació en Accés Obert.
 • DULCINEA, l’ objectiu d’aquest projecte és conèixer les polítiques editorials de les revistes espanyoles respecte a l’accés als seus arxius, els drets d’explotació i llicències de publicació, i com aquests poden afectar al seu posterior acte-arxive en repositoris institucionals o temàtics

Et pot interessar: Com triar una bona revista OA en la qual publicar? (en anglès)

Indicis de qualitat en les revistes d’accés obert

Les revistes en accés obert són totalment compatibles i acceptades per les agències d’avaluació de l’activitat científica per a Acreditacions i Sexennis, ja que poden presentar els mateixos indicis de qualitat que les revistes de publicació tradicional.

 • Revisió d’experts. No tots els articles que s’envien són publicats finalment. Han de superar un procés de selecció i revisió.
 • Mostra de cites. La gran difusió d’aquestes revistes permet arreplegar l’acceptació dels articles en diferents mitjans, incloent les Altmetrics (cites provinents de les xarxes socials).
 • Factor d’impacte. Web of Science i Scopus inclouen revistes en accés obert, per la qual cosa moltes d’elles apareixen en JCR i SJR.

Accés obert en la Web of Science (WOS)

La Web of Science incorpora cada any una sèrie de novetats entre les quals destaquem per la seua relació amb l’accés obert:

 • La plataforma de Scielo Citation Index passa a formar part de la WOS, la qual cosa augmenta notablement la presència de revistes en accés obert indexades per la Web of Science.
 • Possibilitat de refinar els resultats per accés obert.
 • Indicació dins de cada registre si està en accés obert.
 • Integració de l’algorisme de ‘ImpactStory’ per a buscar text complet per via daurada i verda:

Directoris de revistes d’accés obert

Multidisciplinars

 • DOAJ (Directory of Open Access Journals): directori que dóna accés al text complet dels articles de més de 8000 publicacions científiques i acadèmiques que compleixen un rigorós sistema de qualitat.
 • Open Science Directory: Al voltant de 13000 revistes científiques estan ara disponibles en el «Open Science Directory», procedents de DOAJ, Biomed Central, Pubmed Central, research4life, PERI i molts més.
 • Recyt: És la plataforma creada per la Fecyt (Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia) per a donar suport a la professionalització i internacionalització de les publicacions científiques espanyoles.
 • REDIB: plataforma Open Acces de més de 700 revistes electròniques científiques espanyoles i llatinoamericanes. La selecció d’aquestes es duu a terme amb un rigorós control de qualitat.
 • InTech Journals: editorial que publica en accés obert revistes amb peer reviewdins de l’àmbit de la ciència, tecnologia i medicina.
 • Journals for Free: directori que conté més de 15.100 revistes open access o que permeten algun tipus d’accés (després d’un període d’embargament, accés obert als articles antics ..). Moltes publicacions estan indexades a PubMEd, Scopus i les bases de dades de Thomson Reuters.
 • RACO(Revistes Catalanes amb Accés Obert): dipòsit cooperatiu des del qual es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.
 • Redalyc (red de revistas científicas de America Latina y el Caribe, España y Portugal): portal que conté revistes científiques en accés obert.
 • Revistas científicas del CSIC: plataforma que conté les revistes en accés obert editades pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas
 • Revistes RODERIC: dipòsit de la Universitat de València que allotja el text complet de revistes editades per les diferents unitats de la Universitat.
 • ROAD(Directory of Open Access Scholarly Resources): servei proporcionat per ISSN International Centre i la UNESCO, que ofereix informació bibliogràfica i l’enllaç al text complet, de les revistes acadèmiques d’accés obert que tenen un ISSN assignat.

Ciències de la salut

 • BioMed Central: editorial que publica més de 200 revistes amb peer reviewi en accés obert en el camp de la biologia, biomedicina i medicina.
 • PLoS: accés als articles científics amb peer reviewque publica l’organització sense ànim de lucre Public Library of Science.

Monografies en accés obert

Et pot interessar: Consideracions ètiques a l’hora de triar una revista (en valencià ací)

Rosa, Ph.D., V. (2023). Demystifying academic publishing: A Researcher’s guide to ethical journals. In Volume 1. The Cuvette. https://www.thecuvette.org/pub/zy5kna35