Ja s’ha publicat al BOE la convocatòria de sexennis per a l’any 2024. El termini de presentació de sol·licituds és del 22 de gener al 12 de febrer de 2024.

El text complet es pot consultar al següent enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/22/pdfs/BOE-A-2023-26094.pdf