Ene 232018
 

La Universitat de València, mitjançant els serveis de Biblioteques i Documentació, i el d’Investigació, ha començat a participar en el programa institucional de l’editorial MDPI per tal de sufragar la publicació en obert dels investigadors de la nostra institució.

MPDI és una editorial pionera en el model de publicació en obert (el 1996 comença la seua activitat) i és multidisciplinària, al seu catàleg hi ha revistes tant de l’àrea científica i de Ciències de la Salut, com de Ciències Socials i Humanitats, encara que en menor mida.

350 autors de la Universitat de València han publicat ja en alguna de les revistes de MDPI, de la qual destaquen principalment la rapidesa en el procés de publicació i la presència de les revistes en WoS (91 revistes) i JCR (29 revistes).

Amb aquest acord, els nostres investigadors gaudiran d’un estalvi del 10% en les taxes APC a abonar per cada article (les taxes varien segons la qualitat i l’impacte de la revista). La reducció també s’aplica als llibres que es publiquen en MDPI Books.

L’Institutional Open Access Program (IOAP) s’ha signat en gener de 2018.

Qualsevol dubte al voltant de l’acord o de les condicions de publicació amb l’editorial, podeu fer-lo arribar a l’adreça de La Biblioteca Respon.