Estils de citació

 

Recordeu que per a cada treball cal seguir les normes de l’editor o l’entitat concreta a la qual s’adreça el manuscrit.

Si utilitzeu un programa de gestió bibliogràfica (Refworks, Zotero, Mendeley…) qualsevol cita guardada es podrà transformar en el format de cita que vos demanen

Us presentem un resum dels estils més utilitzats:

Estil de cita Enllaços d'interès
UNE-ISO 690:2013
Àmbit d’aplicació multidisciplinar. Proposa un marc general amb una sèrie de recomanacions per a la redacció de referències bibliogràfiques i cites de recursos bibliogràfics (monografies, sèries, materials cartogràfics, registres sonors, música, materials audiovisuals, recursos electrònics, patents, etc...). No és d’aplicació per a les cites legals que tenen les seues pròpies normes.
Estableix un ordre per als elements de la referència i també unes convencions per a la transcripció i la presentació de la informació que es deriva de la publicació font.
AENOR ha publicat la versió en espanyol de la Norma UNE-ISO 690:2013

Cites:
La norma UNE-ISO 690:2013 accepta tres mètodes de citar dins del text.
L'elecció d'un d'ells modifica el lloc on hem d'anotar la data de la publicació.
• Sistema de nom i data (Harvard).
• Sistema numèric.
• Notes contínues
En el primer, la data s'anota després del nom de l'autor, mentre que en els dos últims, la data s'anota després de l'editorial.

Referències bibliogràfiques:
Pautes generals per a l'elaboració de referències bibliogràfiques
• Les dades de la referència s'extrauen del document citat, és a dir, el document font.
• Els noms de pila dels autors poden reduir-se a les seues inicials.
• Quan existeixen diversos autors se separen per punt i coma i un espai; si són més de tres, s'indica el primer afegint l'abreviatura [*et al.]
• Si l'obra és anònima, el primer element de la referència serà el seu títol.
• Quan l'autor és una entitat, es transcriu el nom de la mateixa tal com apareix en la font, seguit de la secció, si existeix, i separades ambdues per punt i coma.
• Després dels cognoms i nom d'editors, coordinadors, etc., s'afegirà l'abreviatura corresponent a la funció que realitzen: (ed.), (*coord.), (*dir.).
• Els subtítols es poden incloure després del títol separats per dos punts i espai (: )
• L'edició es farà constar com aparega en l'obra, sempre que siga una edició diferent de la primera.
• El lloc de publicació se cita en la llengua d'aquesta.
Els elements assenyalats amb asterisc (*) són opcionals.
Pautes per a ordenar les referències
• S'ordenaran alfabèticament pel primer element de la referència (autor o títol) i si aquest es repeteix, per ordre cronològic.
• Si diverses referències comencen per un mateix autor, primer anotarem les obres escrites per aqueix autor en solitari i després les que apareix al costat de dos, tres o més autors.
• Les obres d'un autor (o grup d'autors) amb el mateix any de publicació s'ordenen pel títol i s'afig a la data una lletra que indica l'ordre: 2002a, 2002b, 2002c,...

Cómo elaborar e interpretar citas y referencias bibliográficas (SBD 2010)
Norma ISO 690:2010(Biblioteca UA)
Cómo citar bibliografía: UNE-ISO 690 (Biblioteca UC3M)

APAEstil creat en 1929 pel National Research Council i desenvolupat per l’American Psychological Association. S’utilitza principalment en Psicologia i Pedagogia, encara que el seu ús s’ha estès també a altres disciplines com les Ciències socials. L’última edició de 2016 del Manual de les Normes APA té com aspectes destacats d’estandardització el format, les referències, la bibliografia i les cites.

Cites:
En les cites, indiquem l’autor i any de publicació separats per coma, entre parèntesis. Quan la cita és directa (textual), a més s’inclou les pàgines. Si el nom de l’autor forma part de l'oració només cal posar la data entre parèntesis.
Quan es tracta de dos autors, els cognoms d’aquests apareixen separats mitjançant la conjunció ”i” o el símbol “&”.
En les citacions de treballs de fins a 5 autors, la primera volta se citen tots els cognoms separats per comes i la conjunció “i”. A les següents citacions només caldrà usar el primer autor seguit de l’abreviatura “al.

Referències bibliogràfiques:
Al final del document, ha d’aparéixer una llista amb les referències dels recursos consultats durant l’elaboració del treball. Cada cita intercalada en el text, ha de tindre correspondència amb una referència completa en el llistat final. Les referències s'ordenen alfabèticament.
Les entrades s'escriuen a doble espai i en paràgraf amb sagnat francès.
Diverses referències amb el mateix autor, s’ordenen cronològicament, col·locant primer la més antiga.
Davant de diverses referències que comencen amb el mateix autor, les entrades d'un sol autor van abans de la referència amb múltiples autors.
Diverses obres d'un autor o grup d'autors amb el mateix any de publicació s'ordenen pel títol, i s'afig a la data una lletra que marca l'ordre (1997a, 1997b, 1997c), ordenant-se en conseqüència.


Normes APA 2016
Tutorials Biblioteca PsicoEsp.Normes APA
Estilo APA (Biblioteca UA)

Llibres a la Biblioteca

APA style simplified : writing in psychology, education, nursing, and sociology
Concise rules of APA style. Washington, DC
CHICAGO Estil desenvolupat per la Universitat de Chicago, té una àmplia difusió en les disciplines d'Història.

La característica d’aquest sistema és que proposa dues maneres diferents de presentació de les cites, depenent de la matèria i la naturalesa de les fonts citades i de les tradicions en cada disciplina:
1. Amb notes, habitualment numèriques, que poden anar a peu de pàgina o al final del document. Sistema utilitzat àmpliament en el camp de les Humanitats.
2. Sistema autor-any. És fa referència a la font de la qual procedeix la informació mitjançant el cognom de l’autor i l’any de publicació entre parèntesis. Aquest sistema és utilitzat en els camps de les Ciències Naturals i Socials.

Cites:
En el sistema de notes i bibliografia, les cites es reflecteixen tipogràficament mitjançant un superíndex.
➢Les notes poden anar a peu de pàgina o al final del document.
➢No cal que totes les obres apareguen en el llistat de la bibligrafia, ja que les dades poden haver-se proporcionat en les notes.
➢A les notes de les cites, els noms dels autors es presenten en l'ordre directe (Nom i Cognom), mentre que en la bibliografia apareixen ordenats pel Cognom, coma, seguit del Nom.
➢Els elements de la nota o referència breu, se separen per comes, al contrari de com han d’aparèixer en la bibliografia final, on se separen per punts.
➢Les dades de publicació es posen entre parèntesis.
➢Els títols principals s'escriuen en cursiva, mentre que capítols de llibre o articles de revista es presenten en lletra redona i entre cometes.
En el sistema d'autor/any, les fonts se citen breument en el text, mitjançant parèntesis, amb el cognom de l'autor i data de publicació.
➢Cada nota ha de tindre una entrada en el llistat de referències amb la informació bibliogràfica completa.

Referències bibliogràfiques:
La bibliografia s’ordena alfabèticament, utilitzant la primera lletra del Cognom de l'autor.
El Cognom i el Nom se separen per mitjà d'una coma i un espai
Els elements de l'entrada estan separats per punt i no per comes, com en el cas de les cites a peu de pàgina, i per tant, la primera lletra immediatament després del punt haurà d’escriure's en majúscula.
Si hi haguera més d'un autor, els noms del segon i següents autors, s'escriuen primer el Nom i després el Cognom.
Per a referenciar les entrades de les publicacions en espanyol, caldrà escriure en majúscula únicament la primera lletra de la primera paraula del títol. En canvi, totes les paraules d'un títol en anglés s'escriuen amb majúscules excepte les preposicions, els articles i les conjuncions.
Guía breve Chicago-Deusto
Estilo Chicago (Biblioteca UA)
Purdue Online Writing Lab. Chicago Manual of Style 17th ed
University of Western Australia. Chicago citation style examples

Llibre a la Biblioteca

Manual de estilo Chicago-Deusto
VANCOUVER i NLM styleÀrees de Ciències de la Salut, Biomedicina i Veterinària.
El Comité Internacional d'Editors de Revistes Mèdiques (ICMJE) es va reunir en 1978 a Vancouver i va establir els Uniform Requirements for Manuscripts (URM), publicats l’any següent i revisats posteriorment en diverses ocasions. Aquests requisits van adreçats principalment als autors, indicant criteris uniformes sobre com preparar els manuscrits que s’envien a les revistes biomèdiques.
La National Library of Medicine (NLM) d’EUA recomana actualment seguir el “Citing Medicine” (2007- ) com a guia d’estil principal en l’àmbit de la salut.

Cites:
L'estil Vancouver estableix que les referències han d'estar numerades consecutivament seguint l'ordre en què s'esmenten per primera vegada en el text, mitjançant nombres entre parèntesis, o, en forma de superíndex sense parèntesi. Aquesta numeració remet al llistat bibliogràfic situat al final del treball sota l'epígraf “referències bibliogràfiques”.
Si es fa referència a la mateixa font en diferents parts del text, s'usarà sempre el mateix nombre per a referir-se a ella.
No es posen notes a peu de pàgina.
Si en una mateixa cita s'inclouen diverses referències, es consignaran diversos nombres separats per comes o units per un guió, segons siguen o no consecutius.

Referències bibliogràfiques:
Les referències al final del document es presenten ordenades en funció de l‘ordre d'aparició en el text.
Els autors es referencien pel cognom seguit per la inicial del nom. Han d’aparéixer tots els autors de la font, independentment del seu nombre, encara que podem limitar el nombre d'autors que apareixen en la referència als 3 primers seguits d'una coma i l'expressió (et al.) o (and others).
Citing Medicine recomana no incloure accents i altres signes diacrítics en els noms d'autors i de títols per tal de facilitar la publicació i posterior indexació en les revistes científiques en llengua anglesa.


Citing Medicine, 2nd edition
Redacción y preparación de la edición de una publicación biomédica (2010)
ICMJE Recommendations
U.S. National Library of Medicine
Estilo Vancouver (Biblioteca UA)
University of Western Australia. Vancouver Reference Style Examples
MLAÉs l’estil elaborat per la Modern Language Association (MLA), utilitzat fonamentalment en els camps de les Ciències Socials, Humanitats, Lingüística, Llengua i Literatura. A més de les indicacions sobre com s’han de realitzar les cites, dóna pautes sobre aspectes tipogràfics i de presentació i format.

Cites:
Les cites es referencien dins del text amb el cognom de l’autor citat i la pàgina de la font citada entre parèntesis. L’any de publicació només es farà constar si n’hi ha diverses obres del mateix autor.
La bibliografia al final del text contindrà les referències completes de les fonts consultades.
Totes les referències han de ser expressades en el seu idioma original. Les notes, en canvi, es redacten en la llengua del treball.

Referències bibliogràfiques:
La presentació de la llista de les referències ha de ser a doble espai amb sagnat francès.
Les referències apareixen ordenades alfabèticament pels cognoms dels autors.
En el cas que un autor tinga diverses obres, aquestes s’ordenen alfabèticament pel títol. A partir de la segona entrada, se substitueix Cognom, Nom de l’autor per tres guions i un punt, seguit pel títol del llibre i la resta de dades de la publicació. No obstant això, quan aquest mateix autor apareix en col·laboració en primer lloc amb altres autors, haurem de posar el nom complet i no els tres guions. En aquest últim cas, si n’hi haguera més d’una obra de col·laboració, els títols s’ordenen pel cognom del segon autor.

Estilo MLA (Biblioteca UA)
MLA Style Center
The Library at Kent State Trumbull.Quick Reference Guide: MLA Citation Style

Llibre a la Biblioteca

MLA handbook for writers of research papers
HARVARDL'estil desenvolupat en la Universitat de Harvard, durant els anys 50 que es va popularitzar especialment en l'àrea de Física i les Ciències Naturals i, més recentment, en les Ciències Humanes i Socials. També es denomina autor-data, pel mètode de cita que utilitza.
El sistema no utilitza notes a peu de pàgina.

Cites:
En les cites en el text, apareix entre parèntesis, el nom de l’autor i l’any de publicació de la font separats per una coma.
En el cas d'una referència a un paràgraf en concret, s’ha d’indicar la paginació després de l’any de la següent manera: Any, p. Nº pàgina.

Referències bibliogràfiques:
Les referències bibliogràfiques dels recursos citats en el text i dels documents utilitzats es presenten, al final del treball, en una llista ordenada alfabèticament pel cognom d'autor.
Les referències d'un mateix autor s'ordenen cronològicament de la més antiga a la més recent. Primer apareixen les referències en les quals apareix com a autor únic i, després, les obres realitzades en col·laboració amb altres autors, sempre que aquest autor figure en primer lloc.
En el cas que un autor haja publicat diverses obres en el mateix any, aquestes s’ordenen alfabèticament i se les distingeix mitjançant una lletra minúscula correlativa després de l'any. Se citaran afegint a l'any aquesta lletra.

Estilo Harvard (Biblioteca UA)
University of Western Australia. Harvard Reference Style Examples
Coventry University Guide to Referencing in Harvard Style
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)Estil de presentació i format, basat en l’estil Chicago, ampliament acceptat per escrits acadèmics del camp de les Enginyeries, especialment en les àrees de l'electrònica i la computació. A l’estil IEEE, la citació dins del text és exclusivament numèrica, representada gràficament entre claudàtors, i consecutiva, seguint l'ordre en què els documents van sent esmentats, sense que siga necessari mencionar el nom de l’autor o la data de publicació. Una vegada que s'assigna un nombre a una font, el mateix nombre ha de ser utilitzat en totes les referències a eixa font dins del text. La informació bibliogràfica completa està inclosa exclusivament en la llista de referències, junt amb el nombre de citació respectiu, al final del document. En aquesta bibliografia final, no s'afegiran documents que no s’hagen citat abans en el text.IEEE Editorial Style Manual
Biblioteca ULL
Biblioteca UMA
ACSEstil de normes de citació adoptat per la Societat Americana de Química (American Chemical Society). Estil recomanat en l’àmbit de la Química.ACS Style Guide
Biblioteca UCLM
CRAI URV
CITAR FONTS LEGALSRecomanacions generals per a l'elaboració de cites i referències corresponents a textos legals i jurisprudència.

Tutorial UNED
La citació de les fonts jurídiques en l’àmbit autonòmic, estatal i internacional (Bca. Derecho UB)
Citar legislación y jurisprudencia (Biblioteca UAH)
Método de cita de la jurisprudencia en el TJUE basado en el ECLI
The Maroonbook: U.Chicago Manual of Legal Citation
OSCOLA
Cardiff Index to Legal Abbreviations

Llibre a la Biblioteca
Tècniques de treball i de comunicació : instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials
 Posted by at 7:44 am

Sorry, the comment form is closed at this time.