Com incloure una revista en la WoS

 

jcrAlguns autors i editors de revistes científiques desitgen saber com aparèixer en el conegut JCR, les condicions a complir i procés d’avaluació. El primer que cal saber és que no se sol·licita la inclusió en JCR sinò en la Web of Science, perquè JCR és un índex de mesurament d’impacte basat en cites elaborat a partir de les revistes incloses en la WoS (Web of Science) que han sigut citades. Tant la Web of Science com JCR són productes de l’empresa Thomson Reuters.

Perquè una  revista científica s’incloga en la Web of Science ha de passar un procés d’avaluació.  Emerging Source Citation Index (ESCI) consisteix en una base de dades on estan totes les revistes que en la pràctica estan sent avaluades per a entrar a formar part de les bases de dades de Web of Science Core Collections (Science Citation Index, Social Science Citation Index i Arts & Humanities Citation Index).

Punts revisats en el procés d’avaluació

 • Regularitat de la publicació
  • Ha de cumplir amb la periodicitat senyalada.
  • S’avaluen tres nombres consecutius de la revista, tant en paper com a electrònica amb periodicitat establida. En el cas de revistes electròniques que no tenen periodicitat sinó que van acumulant els articles independentment, s’ha d’observar un flux constant d’articles durant diversos mesos.
 • Facilitat per a la recuperació de les fonts
  • La revista segueix les convencions editorials internacionals que optimitzen la recuperació de les fonts d’articles. Aquestes convencions inclouen el títol informatiu de la revista, la descripció d’articles, títols i resums, informació bibliogràfica completa per a totes les referències citades, i l’adreça completa informació de cada autor.
 • Idioma
  • Thomson Scientific se centra en les revistes que publiquen el text íntegre en anglés, o almenys, la seua informació bibliogràfica en anglès.
 • Revisió d’experts
  • Indica les normes de qualitat general de la investigació publicada i la integritat de referències citades.
 • Contingut editorial
  • El contingut de la revista ha de tenir un clar interès científic, ser homogeni i si pot ser obrir noves vies en el coneixement científic.
 • Diversitat internacional
  • Es valora la diversitat editorial entre els autors i els membres de l’equip editorial de la revistes.
 • Cites
  • És molt important seguir unes directrius per a citar correctament. Recomanem incloure DOI en les referències.
  • L’anàlisi de cites depèn de la disciplina a la qual pertanga la revista. L’anàlisi de cites es duu a terme en, almenys, dos nivells:
   • cites de la revista pròpiament aquesta, segons l’expressat pel factor d’impacte i / o total de cites rebudes.
   • cites d’autors contribuents, especialment útil a l’hora de l’avaluació de noves revistes on el nivell de cites en la història de la revestisca nivell encara no existeix.
  • L’anàlisi de cites depèn de la disciplina a la qual pertanga la revista.
  • Les auto-cites es tenen en compte, doncs poden unflar artificialment el factor d’impacte. L’ús injustificat de les auto-cites pot causar baixa en JCR i fins i tot en la WoS.
 • Fonts de finançament
  • També es recomana que, sempre que siga possible, els articles publiquen informació sobre la font de finançament i suport a la invesigació presentada.

Casos especials

 • Revistes d’àmbit regional. La valoració de revistes “regionals” es mesura més aviat en termes de l’especificitat del seu contingut. Les anàlisis de cites s’avaluen de manera diferent en els resultats. Moltes revistes regionals es dirigeixen a una audiència local en lloc d’internacional. Per tant, l’èmfasi de WoS a la diversitat internacional és inferior al de les revistes enfocades internacionalment. La resta de paràmetres són contemplats igualment.
 • Revistes electròniques. El format és extremadament important per a Thomson Scientific. Cal seguir unes directrius que ajuden a assegurar les cites correctes dels articles i que redueixen la possibilitat d’ambigüitat. És necessari identificar amb facilitat els següents elements:
  • Títol de la publicació periòdica
  • Any de publicació
  • Volum i / o nombre de la publicació (si escau)
  • Títol de l’article
  • Nombre de pàgina o Nombre de l’article (un o l’altre es requereix). A cada article s’ha d’assignar un nombre de pàgina o d’article únic (segons l’esquema numèric que s’utilitze) en una edició determinada. Els nombres d’article han de ser únics dins d’un nombre de volum. Si es repeteixen els mateixos nombres d’articles en cada edició dins d’un volum, es produiran ambigüitats en citar l’article original. Una cita a V 20, art. 1, Maig de 2002, (fins i tot en agregar el nom de l’autor), seria difícil de trobar si també existeix V 20, art. 1 Juny de 2002. Cal evitar la duplicació de nombres d’articles. El nombre d’article no ha de ser el DOI. Si la revista té nombres de pàgina i nombres d’article, especifique’ls per separat i no els fusione. El nombre de cada article ha d’estar clarament diferenciat i no tenir ambigüitat. No s’han de repetir numeracions similars en volums diferents.
  • Autors: noms i adreces
  • Retolar tots els identificadors article com DOI, PIIs i els nombres dels articles
  • A més, com en la revista impresa, ha de tenir una taula completa de continguts per a cadascun dels nombres que han d’incloure: la pàgina i el nombre d’article per a cadascun dels articles (llevat que la revista es publique com a articles independents cada vegada).

Iniciar el procés d’avaluació si la revista compleix els requisits

Si l’editor de la revista comprova que compleix els requisits necessaris, pot sol·licitar l’avaluació a Thomson Reuters.

 • Abans de realitzar l’enviament, recordem:
  • Thomson Reuters necessita un mínim de 3 exemplars consecutius per a avaluar.
  • No enviar retrospectius: només l’exemplar actual (en el moment d’iniciar l’avaluació) i els següents seran avaluats.
  • Convenient presentar la revista amb una cover letter que incloga:
   • Títol
   • ISSN
   • Entitat editora: nom i adreça
   • Editors: nom i afiliació
   • Què aporta la revista en la seua àrea
 • Com enviar els exemplars per a la seua avaluació
  • Per a enviar una revista electrònica, segueix les instruccions i emplena el formulari existent en aquest enllaç. És necessari que Thomson Reuters tinga l’accés al text complet de la revista.
  • Per a l’avaluació d’una revista en paper segueix les instruccions que es donen en aquest enllaç. Han de rebre com a mínim tres nombres consecutius de la revista de publicació en curs, en el moment en què siguen publicades. Enviar els exemplars a:

Thomson Reuters
ATTN: Publication Processing
1500 Spring Garden Street
Fourth Floor
Philadelphia, PA 19130 USA

 • Sobre el procés d’avaluació
  • No comença immediatament.
  • No repetir l’enviament de la sol·licitud.
  • Pot informar-se sobre l’estat de la seua sol·licitud d’avaluació en aquest enllaç.
 • Comprovar si una revista està inclosa en la WOS

 

 

 Posted by at 9:22 am

Sorry, the comment form is closed at this time.