Sexennis: documentació

 

Quina documentació cal presentar?

Els documents que cal presentar són:

  • Imprès de sol·licitud signat.
  • Curriculum vitae abreujat amb les dades bibliogràfiques de les cinc aportacions que es vol que siguen avaluades, un breu resum amb els objectius i els resultats més excel·lents de la investigació i els indicis de qualitat de l’aportació.
  • Curriculum vitae complet, d’acord amb l’esquema següent: historial científic; participació en projectes d’investigació finançats; publicacions realitzades; estades a centres de recerca de reconegut prestigi internacional; comunicacions i ponències a congressos per invitació i congressos organitzats. Es recomana l’ús del CVN.
  • Full de serveis original actualitzat del període per al qual es demana l’avaluació. Hi ha de constar el règim de dedicació de la persona sol·licitant durant aquest període. Si la investigació s’ha realitzat en un centre que no figura al full de serveis, cal adjuntar una còpia dels contractes, nomenaments, credencials de becari o documents similars.

Què és el DOI i on puc localitzar-lo?

Un DOI (Digital Object Identifier) és una forma d’identificar un objecte digital (article de revista o capítol de llibre electrònic…) sense tenir en compte la seua URL, de manera que si aquesta canvia, l’objecte continua tenint la mateixa identificació. Es recomana que s’aporte el DOI de les publicacions que en disposen. Si la dada no apareix en la publicació, la podeu localitzar en l’adreça. Per resoldre un DOI podeu utilitzar aquest recurs.

Quina convocatòria cal marcar en el formulari?

Depèn de la categoria de la persona sol·licitant. Els professors funcionaris de carrera han de marcar la convocatòria ordinària; el personal docent laboral ha de seleccionar la convocatòria per conveni.

On s’ha de presentar la documentació?

Les persones sol·licitants poden presentar la documentació per mitjà telemàtica, tant en l’adreça electrònica de la CNEAI com en la seu electrònica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, secció “Tràmits i serveis”, subsecció “Organismes”. Les instruccions de tramitació es troben en l’enllaç “Com tramitar?”.

 Posted by at 3:53 pm

Sorry, the comment form is closed at this time.