8. Ciències Econòmiques i Empresarials

 

Convocatòria de 24 de novembre de 2016

APORTACIONSCRITERIS DE QUALITATREQUISITS MÍNIMSCONDICIONS

Articles de revista
a) En revistes de valia reconeguda en posicions rellevants en el Subject Category Listing del JCR Social Science Edition i JCR Science Edition, així com SJR.

b) Sense que necessàriament es valoren per igual: posicions rellevants en altres BBDD internacionals de referència amb qualitat científica similar als índex de l'apartat a)

c) Revistes electròniques: criteris similars.


5 articles amb posicions rellevants en els llistats de l'apartat a).Almenys 2 de les 5 aportacions siguen articles publicats en revistes rellevants en les àrees del Camp 8 del JCR Social Sciencies Edition o JCR Science Edition.


Es valorarà els indicis disponibles sobre les cites rebudes per cada aportació concreta, tot utilitzant l'índex d'impacte de la revista com una referència de caràcter general.


Nombre d'autors elevat: pot reduir la qualificació de l'aportació.


Es valora desfavorablement:
Reiterada publicació de treballs en publicacions o editorials del mateix organisme on el sol·licitant realitza la seua investigació.
Freqüent publicació en una mateixa revista quan no siga de prestigi reconegut.
Quan dos o més aportacions siguen versió traduïda, reproduïda o modificada lleument d'altra anterior, només es calificarà la primera en el temps.

Llibres o capítols de llibresd) Editorial de prestigi reconegut i amb procediment selectiu d'acceptació (segons SPI).
Situades en Q1 per a editorials espanyoles.
Situades en Q1 i Q2 per a les editorials estrangeres.
Nombre i caràcter de cites.
Ressenyes i crítiques en revistes especialitzades.
Col·lecció.
Traducció a altres llengües.
Patents en explotació i las concedides per la OEPM*Demostrada amb contracte de compravenda o llicència.
Extensió de la protecció de la patent (nacional, europea, internacional): es valorarà la més extensa.
* Les sol·licituds que presenten patents, amb informe previ del comitè, es traslladaran al Camp 6
 Posted by at 12:25 pm