Apèndix

 

Convocatòria de 24 de novembre de 2016

Criteris que ha de reunir un mitjà de difusió de la recerca (revista, llibre, acta de congrés) perquè les aportacions que en ell s'incloguen puguen ser considerades "d'impacte"
A. Qualitat de la revista1. Identificació dels membres dels comitès editorials i científics.

2. Instruccions detallades als autors.

3. Informació sobre el procés d'avaluació i selecció de manuscrits emprats per la revista, editorial o comitè de selecció, incloent, per exemple, els criteris, procediment i informe per a l'acceptació dels originals a càrrec de revisors o jutges preferentment externs. Es poden fer servir com a referència els indicadors de la base de dades SPI.

4. Traducció del sumari, títols dels articles, paraules clau i resums a l'anglès, en el cas de revistes i actes de congressos.Es tindrà especialment en compte la indexació de les revistes en les bases de dades internacionals més acreditades que les categoritzen per índex d'impacte i difusió.
B. Qualitat del procés editorial1. Periodicitat de les revistes i regularitat i homogeneïtat de la línia editorial en el cas d'editorials de llibres.

2. Anonimat en la revisió dels manuscrits, especialment en sistema de doble cec.

3. Comunicació motivada de la decisió editorial, per exemple, ocupació per la revista, l'editorial o el comitè de selecció d'una notificació argumentada de la decisió editorial que incloga les raons per a l'acceptació, revisió o rebuig del manuscrit, així com els dictàmens emesos pels experts externs.

4. Existència d'un consell assessor, format per professionals i investigadors de reconeguda solvència, sense vinculació institucional amb la revista o editorial, i orientat a marcar la política editorial i sotmetre-la a avaluació i auditoria, així com amb suficient representativitat acadèmica i mobilitat en la seua composició.
C. Qualitat científica de les revistes1. Percentatge d'articles de recerca; més del 75% dels articles hauran de ser treballs que comuniquen resultats de recerca originals.

2. Autoria: grau d'endogàmia editorial, més del 75% dels autors seran externs al comitè editorial i virtualment alié a l'organització editorial de la revista.

 Posted by at 5:25 pm

Sorry, the comment form is closed at this time.