9. Dret i Jurisprudència

 

Convocatòria de 24 de novembre de 2016

APORTACIONSCRITERIS DE QUALITATREQUISITS MÍNIMSCONDICIONS


Llibres o capítols de llibres
Llibres:
Editorial de prestigi reconegut i amb procediment selectiu d'acceptació (segons SPI).
Nombre i caràcter de cites.
Ressenyes i crítiques en revistes especialitzades.
Col·lecció.
Traducció a altres llengües.

Capítol de llibre:
Indicis referits a la pròpia aportació i no a l'obra completa, editor, coordinador o resta d'autors.
S'exclou la presentació d'aportacions en co-autoria, excepte prova fefaent de la seua rellevància científica i amb clara explicació de la labor concreta exercida pel sol·licitant

La traducció de la pròpia obra a altres idiomes de significació per a la comunitat cintífica internacional i les ressenyes en revistes científiques especialitzades i de rellevància acreditada.

Originalitat, rigor, metodologia i repercussió en l'àmbit del Dret.


Les cinc aportacions han de complir els requisits exigits*
Número d'autors:
haurà d'estar justificat pel tema, la seua complexitat i extensió.

*Se valoraran preferentement:
Noves perspectives del pensament jurídic
Investigacions sobre evolució històrica, social o cultural de les normes.
Estudis i treballs de política jurídica.
Perfeccionament de les normes.
Coneixements i instruments per a millorar l'eficàcia de les normes.
Anàlisis que oferisquen solucions a problemes d'interpretació.
Anàlisi de jurisprudència i comentaris sobre sentències.
Obres generals que es reconeguen com de referència dins de la disciplina.

Les aportacions de diferent contingut però derivades d'una línea d'investigació coherent.

No se valoran:
Llibres de text, programes, anotacions, casos i supòsits pràctics.
Edicions de textos, traduccions que no es consideren de singular rellevància o estiguen precedides de pròlegs o estudis preliminars o acompanyats d'anotacions que siguen fruit d'una investigació personal i facen una aportació valorable al seu camp temàtic.
Recopilacions legislatives.
Dictàmens i projectes.

No es valoraran com a aportacions distintes cada una de les contribucions en les que se haja pogut dividir una mateixa investigació que puga constituir una única monografia o article de revista.

Se valora desfavorablement:
reiterada publicació de treballs en publicacions o editorials del mateix organisme on el sol·licitant realitza la seua recerca.
Articles de revistaRevistes científiques especialitzades i reconegudes, espanyoles i estrangeres, que complisquen els criteris de l'Apèndix I.

Revistes electròniques: criteris similars.
 Posted by at 1:21 pm

Sorry, the comment form is closed at this time.