7. Ciències Socials, Polítiques, del Comportament i de l’Educació

 

Convocatòria de 24 de novembre de 2016

APORTACIONSCRITERIS DE QUALITATREQUISITS MÍNIMSCONDICIONS
Articles de revista
a) Revistes de reconeguda valia incloses en el Journal Citation Reports (Social Sciences Edition o Science Edition).

b) Sense que necessàriament es valoren per igual: revistes situades en posicions rellevants del Scimago Journal Rank (SJR) i en Arts & Humanities Citation Index (WoS).

c) Es podran valorar també, però mai de la mateixa manera: revistes incloses en BBDD especialitzades que constituïsquen un clar indici de qualitat.

La mera indexació en una BBDD sense que incloga índexs de gradació no és un criteri de qualitat.

d) Revistes electròniques: criteris similars.
Sociologia, Ciències Polítiques i de la Administració, Ciències de l'Educació i Comunicació:
Almenys 2 articles de revista que complisquen els criteris dels apartats a) i b), o que en casos concrets, compten amb qualitat científica similar.

Psicologia:
Almenys 4 articles de revista que complisquen els criteris de l'apartat a), i 3 d'ells en una revista d'impacte, situades en Q1 i Q2 de la seua categoria.

Biblioteconomia i Documentació:
Almenys 4 articles que complisquen els criteris dels apartats a) i b), 3 d'ells Q1 o Q2.

Es valorarà especialment les cites significativament rellevants.
Nombre d'autors: Haurà d'estar justificat.

Es valorà desfavorablement:
Publicació reiterada de treballs en publicacions o editorials del mateix organisme on el sol·licitant realitza la seua investigació.
Duplicitat o redundància de les aportacions.
Que més d'una contribució forme part d'un mateix llibre o nº de revista.
Nivell alt de auto-cites.

No es consideran:
Llibres de text o manuals, obres de divulgació, enciclopèdies, actes de congressos, ressenyes i recensions, notes editorials, simples traduccions, presentacions o pròlegs que no siguen un estudi crític de l'obra, edicions de textos clàssics que no tinguen rellevància clara i incloguen estudis preliminars i notes.
Llibres o capítols de llibres (clarament resultats d'investigació)e) Editorial de prestigi reconegut i amb procediment selectiu d'acceptació (segons SPI).
Situades en Q1 per a editorials espanyoles.
Situades en Q1 i Q2 per a les editorials estrangeres.
Nombre i caràcter de cites.
Ressenyes i crítiques en revistes especialitzades.
Col·lecció.
Traducció a altres llengües.
 Posted by at 1:50 pm

Sorry, the comment form is closed at this time.