6.1 Tecnologies Mecàniques i de la Producció

 

Convocatòria de 24 de novembre de 2016

APORTACIONSCRITERIS DE QUALITATREQUISITS MÍNIMSCONDICIONS
Patents en explotació i les concedides per la OEPMContracte de compravenda o llicència.

Extensió de l'explotació (nacional, europea, internacional), valorant-se més la de protecció més extensa.4 patents.
o
4 articles en JCR del primer tercil.
Progrés real del coneixement o desenvolupament tecnològic mesurable.

El nombre d'autors haurà d'estar justificat pel tema, la seua complexitat i la seua extensió.

El JCR de referència serà el de l'any de publicació de l'article. Per a articles publicats l'any de la convocatòria serà l'últim JCR publicat.

No es valoraran:
• Llibres de text, programes, anotacions o casos pràctics que tinguen caràcter de material docent, o de caràcter professional que no puguen considerar-se llibres de recerca, llibres i articles de divulgació, així com els articles en revistes d'informació general.
• Les edicions de textos o les traduccions, llevat que es consideren de singular rellevància, incloguen estudis preliminars o notes que siguen fruit d'una recerca personal i suposen una aportació apreciable al seu camp temàtic.
• Les meres revisions recopilatòries, sense cap aportació original, encara que estiguen publicades en revistes indexades.
• La gestió de la recerca, que en cap cas ha de confondre's amb la recerca.
• Els informes o dictàmens derivats de projectes de recerca o contractes d'I D i, emesos amb caràcter intern, que no estiguen publicats en mitjans de difusió de qualitat contrastada.
• L'activitat professional que no incorpore innovació, i com a tal aparega reconeguda en alguna publicació d'impacte nacional o internacional.
• Realització o direcció de Tesis Doctorals. El que es valora són les publicacions derivades de les mateixes.
• Aportacions a Comitès o entitats de normalització.
• Les aportacions extraordinàries que no es puguen incloure en qualsevol dels apartats de valoració, només es prendran en consideració en el cas que constituïsquen mèrits d'excepcional rellevància.
Articles de revistaRevistes de reconeguda valia en posicions rellevants del JCR (Science Edition).

Revistes electròniques: indexades en JCR (Science Edition).
Llibres o capítols de llibres (inqüestionable caràcter investigador)Editorial de prestigi i amb procediment selectiu d'acceptació (segons SPI).
Nombre i caràcter de cites.
Editors.
Col·lecció.
Ressenyes en revistes especialitzades.
Traducció a altres llengües.
Inclusió en bibliografies independents.
Han de complir els requisits assenyalats en l'Apèndix d'aquesta Resolució.
Desenvolupaments tecnològicsAspectes innovadors.
Reconeixement de la comunitat científica.
 Posted by at 5:03 pm

Sorry, the comment form is closed at this time.