6.2 Enginyeries de la Comunicació, Computació i Electrònica

 

Convocatòria de 24 de novembre de 2016

APORTACIONSCRITERIS DE QUALITAT I REQUISITS MÍNIMS CONDICIONS
Les aportacions solament seran valorables si signifiquen un progrés real del coneixement o desenvolupament tecnològic mesurable.És condició necessària però no suficient presentar almenys:

2 aportacions d'alta rellevància i una de rellevància mitjana, o bé

1 aportació d'alta rellevància i 3 de rellevància mitjana.
El nombre d'autors haurà d'estar justificat pel tema, la seua complexitat i la seua extensió. Un nombre desproporcionat d'autors podrà reduir la qualificació assignada a una aportació. En tot cas, el sol·licitant ha de justificar el caràcter de la seua contribució en cadascuna de les seues aportacions.


El JCR de referència serà el de l'any de publicació de l'article. Per a articles publicats l'any de la convocatòria serà l'últim JCR publicat.
Articles de revista
Revistes de reconeguda valia en posicions rellevants del JCR (Science Edition).

Revistes electròniques: indexades en JCR (Science Edition).

Rellevància alta: primer i segon quartil del JCR

Rellevància mitjana: tercer quartil del JCR

Rellevància baixa: quart quartil del JCR

Patents en explotació i les concedides per la OEPMContracte de compravenda o llicència.
Extensió de l'explotació.
Rellevància alta: caràcter internacional

Rellevància mitjana: caràcter nacional
Altres formes de protecció de la propietat industrial o intel·lectualAspectes innovadors.
Reconeixement de la comunitat científica.
Rellevància alta: caràcter internacional

Rellevància mitjana: caràcter nacional

El sol·licitant haurà de presentar evidències que l'aportació suposa un desenvolupament tecnològic equiparable a una patent.

Si tenen caràcter internacional es consideraran de rellevància alta, i de rellevància mitjana si ho tenen nacional.
Treballs publicats en les actes de congressosQuan aquestes actes siguen vehicle de difusió del coneixement comparable a les revistes incloses en el JCR Science Edition. Cada aportació podrà ser considerada com de rellevància mitjana o de poca rellevància a criteri del Comitè.

En tot cas, de les aportacions presentades com a màxim 2 podran ser publicacions en actes de congressos.
No es valoraran• Llibres de text, programes, anotacions o casos pràctics que tinguen caràcter de material docent, o de caràcter professional que no puguen considerar-se llibres de recerca, llibres i articles de divulgació, així com els articles en revistes d'informació general.
• Les edicions de textos o les traduccions, llevat que es consideren de singular rellevància, incloguen estudis preliminars o notes que siguen fruit d'una recerca personal i suposen una aportació apreciable al seu camp temàtic.
• Les meres revisions recopilatòries, sense cap aportació original, encara que estiguen publicades en revistes indexades.
• La gestió de la recerca, que en cap cas ha de confondre's amb la recerca
• Els informes o dictàmens derivats de projectes de recerca o contractes d'I D i, emesos amb caràcter intern, que no estiguen publicats en mitjans de difusió de qualitat contrastada.
• L'activitat professional que no incorpore innovació, i com a tal aparega reconeguda en alguna publicació d'impacte nacional o internacional.
• Realització o direcció de Tesis Doctorals. El que es valora són les publicacions derivades de les mateixes.
• Aportacions a Comitès o entitats de normalització.
• Les aportacions extraordinàries que no es puguen incloure en qualsevol dels apartats de valoració, només es prendran en consideració en el cas que constituïsquen mèrits d'excepcional rellevància.
 Posted by at 1:29 pm

 Leave a Reply

(required)

(required)


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 2 11 ?