3. Biologia Cel·lular i Molecular

 

Convocatòria de 24 de novembre de 2016

APORTACIONSCRITERIS DE QUALITATREQUISITS MÍNIMSCONDICIONS
Articles de revista
Revistes de reconeguda valia en posicions rellevants del Journal Citation Reports (Science Edition).

Revistes electròniques: indexades en Journal Citation Reports (Science Edition).
Per a poder aconseguir una valoració positiva, s'han de complir alguns dels següents requisits:

• 5 articles en JCR, tots en el primer quartil.

• 5 articles publicats en revistes situades en segon quartil en JCR, sempre que l'autor tinga un paper rellevant en, almenys, 3 d'elles.

• Les aportacions situades en el tercer quartil no podran ser més de 2, i les del quart quartil (inclosos capítols de llibres) més d'una, sempre que les aportacions restants siguen almenys del segon quartil i el sol·licitant ocupe un lloc rellevant en les 5 aportacions.

• Alternativament, es podrà obtenir una avaluació positiva amb menys de 5 aportacions, si almenys 3 d'elles són de molt alta qualitat (primer decil en l'àrea de Biologia Cel·lular i Molecular) i el sol·licitant tinga un paper rellevant en totes elles.

Nombre d'autors: d'acord amb la complexitat de l'estudi o la seua extensió.
• No es graduarà per a l'avaluació de l'aportació si el sol·licitant té participació rellevant en el treball (ocupar posició de primer o últim signatari, de no ser l'ordre aleatori, o figurar com a autor de correspondència).
• El sol·licitant haurà de figurar com a autor rellevant en almenys un dels articles sotmesos a avaluació.

Publicats en revistes que pertanguen a les categories científiques del camp de la biologia cel·lular i molecular i de l'àmbit de les biociències moleculars en general.


El JCR de referència serà el de l'any de publicació de l'article. Per a articles
publicats l'any de la convocatòria serà l'últim JCR publicat.


Llibres i capítols de llibresEs tindran en compte el prestigi internacional de l'editorial, els editors, la col·lecció en la qual es publica l'obra, i les ressenyes rebudes en les revistes científiques especialitzades.

No s'acceptarà més que una aportació d'aquest tipus i la seua valoració màxima serà la de articles científics publicats en revistes del quart quartil.

Patents*En explotació: demostrat mitjançant contracte de compravenda o contracte de llicència.

Concedides sense estar en explotació: es valoraran si la concessió s'ha dut a terme amb examen previ (tipus B2).

Les patents en explotació internacional o europea podran valorar-se com a equivalents a una publicació de nivell alt.

En explotació nacional podrà valorar-se com a equivalent a una publicació de nivell alt/mitjà.

La presentació d'una patent i d'un article vinculat amb el desenvolupament de la mateixa o els seus resultats no es valoraran com 2 aportacions diferents.
* Les sol·licituds que presenten patents podran ser valorades, previ informe del comitè, pel Camp 6 o el Camp 0.
 Posted by at 11:58 am

Sorry, the comment form is closed at this time.