11. Filosofia, Filologia i Lingüística

 

Convocatòria de 24 de novembre de 2016

APORTACIONSCRITERIS DE QUALITATREQUISITS MÍNIMSCONDICIONS
Articles de revista- Classificació de les revistes en BBDD del l'area específica que haurà de ser almenys de nivell mitjà.
Es considerarà informació oferida per: Ulrichsweb, CAPES, ERIH Plus, MIAR, IN-RECH (els anys disponibles), RESH, CARHUS.

- Inclusió en BBDD:
· Arts and Humanities Citation Index (WoS)
· Journal Citation Reports (Social Sciences edition)
· Emerging Sources Citation Index
· Scimago Jounal Rank

- BBDD han de proporcionar indicis de gradació.
La mera indexació en una BBDD sense que incloga índexs de gradació no és un criteri de qualitat

- Han de complir els requisits assenyalats en l'Apèndix d'aquesta Resolució per a ser considerades d'impacte

- Revistes electròniques: criteris similars.
Requisits necessaris però per si mateixos no suficients:

- o 1 llibre monogràfic de recerca que compte amb difusió i referència internacionals i complisca els requisits que s'indiquen en l'apartat de llibres.

- o bé que 2 articles publicats en revistes que responguen a l'especificat en el punt de articles, i que en tot cas complisquen els criteris indicats en l'Apèndix d'aquesta Resolució.

- o bé que 1article en una revista internacional d'impacte + 1 capítol de llibre en un volum internacional que complisca els requisits indicats per a aquests.
Es valorarà favorablement:

- Aportacions han de suposar avanç del coneixement o innovació de caràcter metodològic.
- Preferència als estudis analítics i comparats enfront dels purament descriptius.

Nombre elevat d'autors pot reduir la qualificació:
Llevat que estiguera plenament justificat per la complexitat del tema, les exigències metodològiques i l'extensió del treball


Es valorà desfavorablement:

- La reiterada publicació en els mitjans editorials institucionals i públics podrà reduir la ponderació final de l'avaluació.
Amb caràcter orientatiu podran utilitzar-se els "ránkings" publicats en SPI.
- La reiterada publicació de treballs en revistes o editorials pertanyents o associades al mateix organisme on el sol·licitant realitza la seua recerca, o en aquelles dels comitès de les quals de redacció o instàncies d'adreça forme part el sol·licitant.


No es valoraran:

- Reiteracions de treballs previs amb els quals resulten iteratius conceptual i temàticament, excepte si contenen elements clarament innovadors.
- Els articles en publicacions en les quals l'autor forme part del comité de redacció.
- No seran considerades com a noves aportacions les traduccions de la pròpia obra a altres llengües.
- No es consideraran com a aportacions diferents capítols d'una obra amb el mateix ISBN
- Les simples revisions de textos per a la seua publicació, no mereixeran la consideració de "aportació de recerca".
- Els llibres de text o manuals.
- Les obres de divulgació.
- Les enciclopèdies (entrades o edició).
- Els articles d'opinió, els de divulgació, antologies o diccionaris comuns.
- Les actes de congressos i els volums d'homenatge, que no responguen a criteris de qualitat equiparables als exigits per a les revistes científiques, és a dir els assenyalats en el punt 3, i per a llibres i capítols de llibre assenyalats en el punt 4 i, en tot cas, els inclosos en l'Apèndix d'aquesta Resolució.
- Les ressenyes i recensions.
Llibres o capítols de llibres
(fruit de la investigación o reflexió documentada)
- Editorials de prestigi i amb un procediment selectiu per a l'acceptació d'originals: Scholarly Publishers Indicators (SPI).
Valorant la situació destacada en la corresponent categoria d'aquesta base.

- Nombre i caràcter de les cites rebudes
- Les ressenyes.
- Crítiques en revistes especialitzades.
- La col·lecció.
- La traducció a altres llengües, etc.

- Hauran de reflectir clarament que són fruit de la recerca o de la reflexió documentada.
- Les edicions crítiques que presenten un estudi raonat de la fixació del text, amb el corresponent esment de fonts, variants textuals i que porten un estudi introductori que supose una aportació al coneixement.
- Aquest mateix criteri s'aplicarà a les traduccions.


Camp de l'estètica i la teoria de les arts
- S'estimarà el comisariat d'exposicions en els catàlegs de les quals s'aporten novetats rellevants de recerca amb repercussió en els mitjans especialitzats nacionals i internacionals, ajustant-se, si escau, a l'establit per a aquestes activitats en el punt 5 dels criteris propis de Camp 10 inclosos en aquesta mateixa Resolució.
 Posted by at 5:06 pm

Sorry, the comment form is closed at this time.