10. Història, Geografia i Arts

 

Convocatòria de 24 de novembre de 2016

APORTACIONSCRITERIS DE QUALITAT REQUISITS MÍNIMSCONDICIONS
Articles- Publicació en revistes de reconeguda vàlua.

Inclusió en BBDD internacionals :
· Arts and Humanities Citation Index (WoS)
· Social Science Citation Index (WoS)
· Journal Citation Reports (JCR)
· Emerging Sources Citation Index (WoS)
· Les ocupen posicions rellevants en Scimago Journal Rank (SJR).

- Revistes incloses en: International Medieval Bibliography, RILMS Abstracts of Music Literature, etc.

- Altres revistes nacionals i internacionals incloses en diferents BBDD que presenten, segons el parer del comitè assessor, indicis de qualitat equiparables i satisfacen els criteris especificats en l'Apèndix d'aquesta Resolució

- Revistes electròniques: mateixos criteris.

- BBDD han de proporcionar indicis de gradació.
La mera indexació en una BBDD sense que incloga índexs de gradació no és un criteri de qualitat.
Història i Art:

- o 1 llibre monogràfic de recerca que compte amb difusió i referència internacionals i complisca els requisits de la convocatòria

- o 2 articles publicats en revistes internacionals que complisquen amb els requisits requisits de la convocatòria

- o 1 article en una revista internacional que satisfaça els criteris a dalt indicats + capítol de llibre, en un volum que complisca els requisits indicats per a aquests.


Geografia:
- Obligtori: 3 articles en revistes que complisquen els requisits assenyalats.

- Els altres 2 poden ser aportacions llibres o capítols de llibres publicats situades en posicions rellevants, per exemple, en el rànquing de SPI.

Revistas i Llibres: la puntuació tindrà en compte el quartil en el qual se situa la publicació (tant en el cas de revistes com d'editorials de llibres), i l'idioma de l'aportació, valorant el de major difusió en la literatura científica.

- Major puntuació articles publicats en rev. internacionals del Q1 JCR del SSCI.
- Pot reduir la qualificació:
· Elevat nombre d'autors no justificats
· Publicació en revistes o editorials pertanyents o associades al mateix organisme on el sol·licitant realitza la recerca.;
. Publicació recurrent i no justificada d'articles en una mateixa revista.

- Únicament una aportació de llibre o capítol vinculada al mateix organisme del sol·licitant


Belles Arts:
Totes les aportacions podran ser de caràcter extraordinari.
Es valorarà favorablement:

- Aportacions han de suposar avanç del coneixement o innovació de caràcter metodològic.
- Preferència als estudis analítics i comparats enfront dels purament descriptius.

Nombre elevat d'autors pot reduir la qualificació:
Llevat que estiguera plenament justificat per la complexitat del tema i l'extensió del treball


Es valorarà desfavorablement:

- La recurrència no justificada d'articles en una mateixa revista.
- La recurrència no justificada de comissariats en una mateixa institució.
- La recurrència no justificada d'exposicions en una mateixa institució.
- En cada tram no es consideraran més de 3 exposicions col·lectives.


No es valoraran:

- Reiteracions de treballs previs amb els quals resulten iteratius conceptual i temàticament, excepte si contenen elements clarament innovadors.
- No seran considerades com a noves aportacions les traduccions de la pròpia obra a altres llengües.
- Música: les simples revisions de partitures –impreses o manuscrites–, llevat que vagen acompanyades d'estudis preliminars o d'anotacions fruit d'una recerca personal.

- Els llibres de text, anotacions, articles, obres i diccionaris de divulgació o articles d'opinió.
- Les enciclopèdies (entrades o edició).
- Les edicions de textos, coordinacions o les traduccions, llevat que incloguen estudis preliminars o anotacions que siguen fruit d'una recerca original i suposen una aportació valuosa al seu camp temàtic.
- Les catalogacions que no incloguen estudis històrics o artístics.
- Les transcripcions, si no van acompanyades de judici crític o anàlisi històrica del document.
- Els pròlegs i introduccions convencionals, que no superen la condició de mera presentació de l'obra prologada i manquen d'interès crític per se.
- Les actes de congressos i similars, que no responguen a criteris de qualitat equiparables als exigits per a les revistes científiques i per a llibres i capítols de llibre assenyalats en el punt corresponent.
- Els volums d'homenatge, que no responguen a criteris de qualitat equiparables als exigits per a les revistes científiques i per a llibres i capítols de llibre assenyalats en el punt corresponent
- Els projectes de recerca i direcció de tesis doctorals.
- La reiteració de publicacions en revistes o editorials associades al mateix organisme on el sol·licitant realitza la recerca.
- La reiteració de treballs artístics en el mateix organisme on el sol·licitant realitza la seua recerca.
- La reiteració de Comissariats en el mateix organisme on el sol·licitant realitza la seua recerca.
- La presentació com a aportacions diferents de successives exhibicions, mostres o activitats que es reiteren periòdica o ocasionalment. Només una d'elles podrà prendre's en consideració.
- Més de tres exposicions col·lectives en un mateix tram.
- Treballs reiteratius conceptual i temàticament, sense que aporten innovació respecte al ja publicat.
Llibres o capítols de llibres.

Catàlegs monogràfics d'artista o Catàlegs raonats.

Actae de congressos.
- Editorials de prestigi i amb un procediment selectiu per a l'acceptació d'originals: Scholarly Publishers Indicators (SPI).
Valorant la posició en aquest rànquing.

- Nombre i caràcter de les cites rebudes
- Les ressenyes.
- Crítiques en revistes especialitzades.
- La col·lecció.
- La traducció a altres llengües, etc.

- Amb aquests indicis de qualitat seran avaluats els catàlegs monogràfics d'artista o catàleg raonat que hauran de reflectir clarament que són fruit de la recerca o de la reflexió documentada sobre estètica o teoria de l'art

- Les fitxes en catàlegs d'exposició només seran valorades si constitueixen una aportació significativa en nombre, extensió i qualitat investigadora.

- Així mateix, es tindran en compte aquests criteris per a l'avaluació de les actes de congressos.
Belles Arts

Podran considerar-se com a extraordinàries:

i) Exposicions individuals o col·lectives.

ii) Obra premiada.

iii) Treballs de conservació o restauració

iv) Encàrrecs artístics institucionals o empresarials (obres de caràcter públic, disseny i publicitat).
Criteris sobre la qualitat del mitjà de difusió

a. Tipus d'espai expositiu i la seua projecció internacional.
b. Edició de catàleg (ISBN, extensió, rellevància dels autors dels textos, traducció a altres llengües, etc.).
c. Patrocinadors, productors, promotors o distribuïdores.
d. Tipus de convocatòria (incloent si escau uns altres possibles premiats) i forma d'adjudicació (tipus, quantia, etc.).
e. Jurado, comitè extern, comissió de seguiment o similar.

Criteris sobre la qualitat del projecte artístic:

a. Magnitud de l'aportació (individual /col·lectiva, llargmetratge /curtmetratge, béns immobles/ béns mobles, projectes integrals, projectes interdisciplinaris, etc.).
b. Identificació i rellevància del projecte artístic (patrimoni cultural, BIC, etc.), de la seua itinerància (altres espais expositius, festivals, sales de projecció, etc.), del comissari i dels artistes/ investigadors participants.
c. Selecció per a participar en altres exposicions, certàmens o similars de rellevància, així com altres premis i esments.
d. Vinculació a projectes de recerca rellevants concedits en convocatòria pública competitiva.

Criteris sobre la repercussió de l'aportació:

a. Identificació i rellevància de mitjans especialitzats: referències bibliogràfiques recollides en llibres o catàlegs, revistes especialitzades, treballs de recerca, tesis doctorals, bibliografies acadèmiques, etc.
b. Identificació i rellevància de mitjans audiovisuals.
c. Invitació a participar en tallers, conferències o ponències de qualitat.
Comissariat d'Exposicions- Projectes que aporten novetats rellevants de recerca, amb una reflexió sobre Estètica o Teoria de l'art documentada en el catàleg, així com els criteris determinats en el punt anterior respecte a la qualitat del projecte, mitjà de difusió i repercussió en els mitjans especialitzats nacionals i internacionals.
Música- Composicions publicades o estrenades per intèrprets reconeguts.

- Musicologia s'avaluaran les edicions crítiques que constituïsquen un estudi raonat de la fixació del text musical, amb el corresponent esment de les fonts i variants musicals.

- Revisions de partitures –impreses o manuscrites–, si van acompanyades d'estudis preliminars o d'anotacions fruit d'una recerca personal.
 Posted by at 2:02 pm

Sorry, the comment form is closed at this time.