1. Matemàtiques i Física

 

Convocatòria de 24 de novembre de 2016

APORTACIONSCRITERIS DE QUALITATREQUISITS MÍNIMSCONDICIONS
Articles de revista
Revistes de reconeguda valia en posicions rellevants del Journal Citation Reports (Science Edition).

Revistes electròniques: indexades en Journal Citation Reports (Science Edition).
Física:

5 articles en JCR, 4 en el primer tercil.

5 articles en JCR, 3 en el primer tercil + 2 en el segon tercil.


Matemàtiques:

5 articles en JCR, 3 en el primer tercil.

5 articles en JCR, tots en primer o segon tercil.


Nombre d'autors: no avaluable però ha de justificar-se.El JCR de referència serà el de l'any de publicació de l'article. Per a articles
publicats l'any de la convocatòria serà l'últim JCR publicat.

Patents*
En explotació: demostrat mitjançant contracte de compravenda o contracte de llicència.

Concedides sense estar en explotació: es valoraran si la concessió s'ha dut a terme amb examen previ (tipus B2).

Es tindrà en compte l'extensió de la protecció (nacional, europea, internacional), valorant-se més la de protecció més extensa.
* Les sol·licituds que presenten patents podran ser valorades, previ informe del comitè, pel Camp 6 o el Camp 0.
 Posted by at 12:00 pm