CNEAI – Sexennis

 

imagencneaiCNEAI (Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora) és l’organisme responsable del reconeixement dels trams d’investigació o sexennis.
La convocatòria anual té como a objecte reconèixer els mèrits en l’activitat investigadora desenvolupada pel professorat universitari i el personal investigador del CSIC, i incentivar el seu exercici. Se publica en el Butlletí Oficial de l’Estat on s’estableix el període de presentació de sol·licituds.
Per a obtenir el complement de productivitat, els investigadors sotmeten a avaluació les 5 aportacions que consideren més rellevants, realitzades durant un període no inferior a sis anys.

CategoriaConvocatòria
Funcionaris de carrera dels cossos docents universitaris:

• Catedràtics i professors titulars d'universitat
• Catedràtics i professors titulars d'escola universitària
• Professors de Recerca d'Organismes Públics de Recerca
• Investigadors Científics d'Organismes Públics de Recerca
• Científics Titulars d'Organismes Públics de Recerca
Convocatòria 2017: Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Secretaría
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se fija
el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la
actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora (BOE 16/12/2017)


Termini de presentació: fins al 31 de gener de 2018

Criteris específics: Resolución de 23 de noviembre de 2017, de
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que
se publican los criterios específicos aprobados para cada uno
de los campos de evaluación (BOE 01/12/2017).


Telèfons d'ajuda de la CNEAI per a cada camp: Pàgina ANECA-CNEAI

• Accés a la Seu electrònica del Ministeri d’Educació, secció "Trámites y servicios", subsecció "Organismos".

Accés a la CNEAI
• Professor contractat doctor
• Professor col·laborador permanent
Convocatòria 2017

Resolució del Rectorat, de 13 de desembre de 2017, per la que
es fixa per al professorat contractat doctor i col.laborador permanent
el procediment i el termini de presentació de sol.licituds d'avaluació
de l’activitat investigadora per la CNEAI.
Publicat al tauler d'anuncis
de la Universitat de València el 18/12/2017

• Termini de presentació des del 18 de desembre de 2017 fins al 31 de gener de 2018.

• Accés a la Seu electrònica del Ministeri d’Educació, secció "Trámites y servicios", subsecció "Organismos".

Accés a la CNEAI
• Personal investigador doctor amb contracte de 5 anys de durada màxima contemplat al Programa Marc per a la contractació de Personal Investigador Doctor de la Universitat de València

• Personal Investigador Doctor del subprograma “Ramón y Cajal”.

• Personal Investigador Doctor del subprograma “Juan de la Cierva”

• Personal investigador Doctor d’altres programes d’excel·lència con ara els beneficiaris a títol individual de projectes finançats per l’European Research Council (ERC) o de les “MSCA individual Fellowships” de la Comissió Europea.
Convocatòria 2017

Resolució del Rectorat, de 21 de desembre de 2017, per la que es fixa per a determinat col·lectiu de personal investigador doctor contractat el procediment i el termini de presentació de sol·licituds d'avaluació d’activitat investigadora per l'AVAP Publicat al tauler d'anuncis de la Universitat de València el 28/12/2017

• Termini de presentació des del 18 de desembre de 2017 fins al 31 de gener de 2018.

• Sol.licituds: es presentaran únicament per via telemàtica mitjançant la seu electrònica de la UV, on podrà consultar-se l'estat de tramitació de la sol.licitud

Accés directe a la sol.licitud

Convocatòries anteriors