PEP. Experiència investigadora

 
Experiència investigadora
1.1.A Publicacions científiques amb procés anònim de revisió per experts i patents internacionals en explotacióEs valoraran preferentment les aportacions d'articles en revistes de reconegut prestigi:

1. Les que ocupen posicions rellevants en JCR (SCI, SSCI, A&HCI).

2. Incloses en Philosopher's Index, Répertoire de Luvain o similars.

3. Incloses en bases de dades pròpies de l'àrea.
Es tindran en compte els criteris següents:
- Índex d'impacte
- Lloc que ocupa la revista en el conjunt de revistes del seu àmbit
- Nombre d'autors i lloc que ocupa el sol·licitant.
- Temps transcorregut des de la lectura de la tesi doctoral
- Coherència d'una línea d'investigació definida o mantenida
- Regularitat en la producció científica
1.1.B Llibres i capítols de llibres1. Avaluació preferent de llibres amb ISBN.

2. Publicats per editorials especialitzades de reconegut prestigi, amb garanties d'un riguros procés de selecció i avaluació.
Es tindrà en compte la qualitat avalada per:
- El nombre de cites
- El prestigi de l'editorial
- Els editors.
- La col·lecció en què es publica l'obra
- Ressenyes en revistes científiques especialitzades
- L'extensió
- La traducció a altres llengües.

Sorry, the comment form is closed at this time.