PEP criteris per a les humanitats

 
HumanitatsRequisits en l'apartat 1.1.A Publicacions científiques 
• Professor contract doctor
• Professor d'universitat privada
• Mínim de 10 publicacions.

• Es pot considerar un nombre menor de treballs si corresponen a publicacions d'elevada qualitat en l'àrea.Es valoraran preferentment els treballs publicats en revistes de reconegut prestigi i amplia difusió acadèmica i professional. Es considera referència de qualitat estar incloses en les bases de dades següents: FRANCIS, International Bibliography of the Social Sciences, Arts and Humanities Citation Index, Social Science Citation Index, Biblography of the History of Arts (RLG), Historical Abstracts, International Medieval Bibliography, Index Islamicus, RILMS Abstracts of Music Literature, Philosopher's Index, Répertoire Bibliographique, International Bibliography of Periodical Literature in Humanities and Social Sciences (IBZ), Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography (BL), Library and Information Science Abstracts.

• També es considerarà com a referència de qualitat per a les publicacios espanyoles la base de dades DICE

Es poden valorar treballs corresponents a congressos:
• Organitzat per associacions internacionals o nacionals
• De periodicitat fixa i seu variable
• Que publiquen regularment com Actes les contribuccions seleccionades
• Professor ajudant doctor• Mínim de 5 publicacions.

• Es pot considerar un nombre menor de treballs si corresponen a publicacions d'elevada qualitat en l'àrea.

Sorry, the comment form is closed at this time.