PEP criteris per a les ciències jurídiques

 
Ciències jurídiquesRequisits en l'apartat 1.1.A Publicacions científiques 
• Professor contract doctor
• Professor d'universitat privada
Es valoraran preferentment els treballs publicats en revistes de reconegut prestigi i amplia difusió acadèmica i professional.

També es consideraran les ressenyes rebudes o publicades en les revistes cientíques especialitzades i les traduccions a altres llengües.

• Mínim de 3 articles publicats en revistes que complisquen els criteris especificats*.

•I 4 publicacions en altre tipus de revistes acreditades.

• Es pot considerar un nombre menor de treballs si corresponen a publicacions d'elevada qualitat en l'àrea.

Per a la valoració de les publicacions científiques en aquest camp es tindran en compte els factors següents:
- Que desenvolupen prespectives noves de l'ordenament jurídic.
- Que suposen investigacions originals sobre l'evolució històrica, social o cultural de les normes.
- Que introduisquen propostes rellevants de perfeccionament de les normes en relació amb el sistema constitucional espanyol i europeu.
- Que aporten coneixements i instruments conceptuals i analítics per a mejorar l'eficacia de les normes jurídiques i el compliment dels objectius que se'n persegueixen.
- Que oferisquen solucions a problemes d'interpretació, llacunes i contradiccions del ordenament jurídic espanyol, europeu i internacional.
- Que siguen obres de caràter general que es reconeguen com a referència dins d'una disciplina o suposen un progrés en l'organització d'un camp temàtic poc estructurat (sempre que es tracte de la 1a edició o una edició que supose canvis rellevants respecte les anteriors).
• Professor ajudant doctorEs valoraran preferentment els treballs publicats en revistes de reconegut prestigi i amplia difusió acadèmica i professional.

També es consideraran les ressenyes rebudes o publicades en les revistes cientíques especialitzades i les traduccions a altres llengües.

• Mínim de 2 articles publicats en revistes que complisquen els criteris especificats*.

•I 2 publicacions en altre tipus de revistes acreditades.

• Es pot considerar un nombre menor de treballs si corresponen a publicacions d'elevada qualitat en l'àrea.

Sorry, the comment form is closed at this time.