Feb 122018
 

Amb aquest títol s’ha publicat un informe elaborat per set universitats estatunidenques, que analitza els hàbits de treball dels investigadors de Salut Pública, i de quina manera aquests es relacionen amb la informació en la seua activitat de recerca. Algunes conclusions exposades per l’informe són molt interessants:

 • Cerca d’informació: La col·laboració internacional és la manera més habitual de treballar als equips de recerca en Salut Pública, i suposa un repte pel que fa a l’accés i ús dels recursos d’informació en institucions dels diferents continents. Pel que fa a les plataformes i bases de dades, els investigadors acudeixen majoritàriament a recursos generalistes, com ara PubMed, WoS, Google Scholar i Scopus, i la seua manera de buscar informació ve determinada per les funcionalitats de cada plataforma. També acudeixen a revistes amb les quals estan familiaritzats, i al catàleg de la biblioteca, encara que aquesta opció no és en cap cas la primera triada. En general, els investigadors destaquen a l’hora de triar recursos, la seua familiaritat amb ells i la facilitat d’ús com a primeres opcions. També es destaca la confiança com a valor per a la cerca d’informació: xarxes socials i pàgines personals de col·legues o autors de reconegut prestigi són fonts d’informació també molt consultades.
 • Quina revista trien per a publicar: Per damunt de tot, el principal criteri a l’hora de triar una revista per a publicar és el seu factor d’impacte (JCR). A més, moltes recerques estan subvencionades amb fons públics i exigeixen la publicació en obert, la qual cosa també influeix per a triar una revista (en obert, o els models híbrids, que suposen una important despesa per a l’investigador però solen tindre un impacte major). A més, es destaca molt la rapidesa en la publicació com el factor clau en la revista, i es destaca de les revistes OA que compleixen aquest criteri en major mida que les que no són OA. En general, es valora de l’OA el concepte de transparència, però hi ha molta preocupació amb les despeses associades a la publicació en obert.
 • Difusió i accés obert: Hi ha molta confusió pel que fa a les revistes en obert. Molts investigadors reclamen assessorament al voltant de les revistes depredadores, i del rànquing de les revistes OA. També es demana ajuda a l’hora de decidir de quina manera difondre les publicacions peer-review: ús de PubMed Central, LinkedIn, ResearchGate i altres xarxes o plataformes per a investigadors, així com assessorament al voltant de les dades en obert i de quina manera cal presentar-les.

Aquestes conclusions ens ajuden a dibuixar el servei que donem  als nostres investigadors des de les biblioteques, i quins seran els pròxims reptes que haurem de resoldre: les dades i l’accés obert, i un major suport a la difusió de les publicacions com a principals línies de treball.

Podeu llegir el text complet de l’informe aquí.

 

Feb 052018
 

Metrics Toolkit és un recurs per a investigadors i avaluadors creada amb l’objectiu d’ajudar-los a usar cites, mètriques web i altmetrics de manera responsable en l’avaluació de la investigació. Pretén ajudar a comprendre ràpidament el que significa una mètrica, com es calcula i si és adequada per a un propòsit determinat. També hi trobareu exemples de com usar les mètriques en les sol·licituds de subvenció, currículums i expedients de promoció.

Hi ha dues formes d’usar Toolkit. Podeu explorar les mètriques de les quals desitjeu obtenir més informació, com ara la seua aplicació, definició mètrica, càlcul, fonts de dades, ús apropiat, limitacions, casos d’ús inadequat, fonts mètriques disponibles, auditabilidad i període que cobreix cadascuna. O bé, podeu triar les mètriques que millor vos convinguen utilitzant els diferents filtres (disciplina, resultats de recerca i tipus d’impacte).

És un recurs útil i amb un gran potencial per a ser encara més útil amb el temps. Podeu consultar Metrics Toolkit i seguir el projecte en Twitter.

 Posted by at 8:00 am

Pla Estatal de Recerca 2017-2020 i Accés Obert

 Accés Obert  Comentarios desactivados en Pla Estatal de Recerca 2017-2020 i Accés Obert
Ene 292018
 

El passat mes de desembre es va aprovar el Pla Estatal de Recerca 2017-2020.

En l’epígraf 5.2. Principios de gestión y organización del plan estatal, punt 2. Transparencia y rendición de cuentas de las ayudas concedidas y del proceso de concesión de las mismas, s’esmenta:

ACCESO ABIERTO A RESULTADOS Y DATOS DE INVESTIGACIÓN de las actividades de investigación subvencionadas con recursos públicos. Los trabajos publicados en revistas científicas financiados a través del Plan Estatal se depositarán en repositorios, institucionales y/o internacionales, en abierto teniendo en cuenta las características específicas de las distintas materias, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y de las recomendaciones vinculadas a la agenda europea en materia de acceso abierto y ciencia en abierto. Con el fin de impulsar el acceso a datos de investigación, los proyectos de I+D+i financiados podrán incluir, con carácter optativo, un plan de gestión de los datos de investigación que se depositarán en repositorios institucionales, nacionales y/o internacionales tras la finalización del proyecto y trascurrido el plazo establecido en las correspondientes convocatorias. No obstante, se respetarán todas las situaciones en las que los mismos han de protegerse por razones de confidencialidad, seguridad, protección, etc. o cuando los mismos sean necesarios para la explotación comercial de los resultados obtenidos. Finalmente, en la evaluación curricular de los investigadores, así como en la evaluación ex post de las actuaciones financiadas se tendrán en cuenta los trabajos publicados en abierto en repositorios institucionales y temáticos, nacionales y/o internacionales, y la puesta de los datos de su investigación en abierto, de modo que puedan ser utilizados para replicar y reproducir los análisis y resultados de investigación.

Recordem a tota la comunitat investigadora de la Universitat de València que tenen a la seua disposició el repositori institucional RODERIC.

Per a qualsevol consulta, poden contactar amb el repositori mitjançant el nostre servei La Biblioteca Respon.

 Posted by at 8:00 am

Participació de la Universitat de València en el programa institucional Open Access de l’editorial MDPI

 Ajudes a la investigació, Publicar  Comentarios desactivados en Participació de la Universitat de València en el programa institucional Open Access de l’editorial MDPI
Ene 232018
 

La Universitat de València, mitjançant els serveis de Biblioteques i Documentació, i el d’Investigació, ha començat a participar en el programa institucional de l’editorial MDPI per tal de sufragar la publicació en obert dels investigadors de la nostra institució.

MPDI és una editorial pionera en el model de publicació en obert (el 1996 comença la seua activitat) i és multidisciplinària, al seu catàleg hi ha revistes tant de l’àrea científica i de Ciències de la Salut, com de Ciències Socials i Humanitats, encara que en menor mida.

350 autors de la Universitat de València han publicat ja en alguna de les revistes de MDPI, de la qual destaquen principalment la rapidesa en el procés de publicació i la presència de les revistes en WoS (91 revistes) i JCR (29 revistes).

Amb aquest acord, els nostres investigadors gaudiran d’un estalvi del 10% en les taxes APC a abonar per cada article (les taxes varien segons la qualitat i l’impacte de la revista). La reducció també s’aplica als llibres que es publiquen en MDPI Books.

L’Institutional Open Access Program (IOAP) s’ha signat en gener de 2018.

Qualsevol dubte al voltant de l’acord o de les condicions de publicació amb l’editorial, podeu fer-lo arribar a l’adreça de La Biblioteca Respon.

 

Convocatòria 2017 sexenis AVAP

 Acreditació i Avaluació, AVAP, Sexennis  Comentarios desactivados en Convocatòria 2017 sexenis AVAP
Ene 092018
 

S’ha publicat a la pàgina web del personal d’investigació la resolució de convocatòria, el procediment i el termini de presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora per l’AVAP. El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 28 de desembre de 2017 i finalitzarà el 31 de gener de 2018. La convocatòria va dirigida a les següents figures:

• Personal investigador doctor amb contracte de 5 anys de durada màxima contemplat al Programa Marc per a la contractació de Personal Investigador Doctor de la Universitat de València.

• Personal Investigador Doctor del subprograma “Ramón y Cajal”.

• Personal Investigador Doctor del subprograma “Juan de la Cierva”.

• Personal investigador Doctor d’altres programes d’excel·lència con ara els beneficiaris a títol individual de projectes finançats per l’European Research Council (ERC) o de les “MSCA individual Fellowships” de la Comissió Europea.

 Posted by at 9:13 am

Convocatòria sexennis 2017

 Acreditació i Avaluació, CNEAI, Sexennis  Comentarios desactivados en Convocatòria sexennis 2017
Dic 162017
 

Publicada la convocatòria de la CNEAI per a l’avaluació de l’activitat investigadora dels professors universitaris:

 Criteris específics:
Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación (BOE 01/12/2017)

  Convocatòria: Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (BOE 16/12/2017)

 Termini de presentació: Fins el 31 de gener de 2018

  Accés:  Via telemàtica

Com a novetat, destaquem que els funcionaris de cossos docents universitaris i dels organismes públics de recerca de l’Administració General de l’Estat que es troben en excedència per a atendre la cura d’un o diversos fills, o d’un familiar que es trobe al seu càrrec, podran incloure en la seua sol·licitud d’avaluació de sexennis els anys –i les aportacions publicades en aquests anys– en què hagen romàs en aquesta situació administrativa d’excedència.

 

NOU! Informació per al professorat Contractat Doctor Interí

Sentència 135/2017 del Jutjat Central Contenciós Administratiu nº 8 per la qual s’inclou als funcionaris interins entre els col·lectius sol·licitants de sexennis de recerca.

Nota informativa sobre els efectes econòmics del reconeiximent de sexennis.

Resolución de 9 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que modifica la resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.

Davant els canvis recents, aconsellem al professorat funcionari interí que haja de presentar sol·licitud d’avaluació que contacte amb RRHH PDI de la UV.

 Posted by at 12:24 pm

Revistes de Salut: factor d’impacte i més

 Accés Obert, Ajudes a la investigació, Web Of Science  Comentarios desactivados en Revistes de Salut: factor d’impacte i més
Dic 112017
 

S’ha actualitzat la informació que podeu trobar a la pàgina web de la Biblioteca de Ciències de la Salut pel que fa a les revistes en JCR. Ara, a més d’incloure el factor d’impacte de l’última edició, els autors tenen al seu abast les edicions de JCR des de 2011, per tal d’ajudar-los a trobar la informació demandada a la convocatòria de sexennis: http://links.uv.es/HUZ4jSu 

A més, als llistats de 2016 s’hi han inclòs els enllaços a la política editorial de cada revista en Sherpa/Romeo i a les taxes APC que cada publicació demanda els autors per tal de poder publicar en elles en obert.

Esperem que aquesta informació siga d’interès per als nostres investigadors. Per resoldre qualsevol dubte al respecte, podeu escriure un correu a hemesalud@uv.es 

Tallers: Sexennis 2017

 CNEAI, Formació  Comentarios desactivados en Tallers: Sexennis 2017
Nov 152017
 

El Servei de Biblioteques i Documentació ofereix una sèrie de tallers destinats al PDI amb l’objectiu de conèixer les diferents bases de dades i plataformes en les quals  trobar els indicis de qualitat exigits en la convocatòria de la CNEAI d’enguany (pendent de publicació).

 

Les biblioteques han programat les següents sessions presencials:

Biblioteca d’Educació

 • Dia i hora: 13/12/2017 a les 12.00 h
 • Duració: 2 hores
 • Lloc: Aula P1-05. Facultat de Magisteri

Biblioteca d’Humanitats

 • Dia i hora:
  • 20/11/2017 a les 09.30 h (complet)
  • 22/11/2017 a les 12.00 h (complet)
  • 29/11/2017 a les 12.00 h
  • 30/11/2017 a les 12.00 h
 • Duració: 2 hores
 • Lloc: Biblioteca d’Humanitats. Sala de Formació d’usuaris (primera planta).

Biblioteca de Ciències Socials

 • Dia i hora:
  • DRET. 29/11/2017 a les 12.00 h
  • ECONOMIA I CC. SOCIALS. 30/11/2017 a les 12.00 h (complet)
  • DRET. 11/12/2017 a les 12.00 h
  • ECONOMIA I CC SOCIALS: 12/12/2017 a les 12.00 h
 • Duració: 2 hores
 • Lloc: Biblioteca de CC Socials. Sala de Formació d’usuaris (planta baixa).

La inscripció es realitzarà per ordre estricte de sol·licitud fins a completar places. Les aules disposen d’ordinadors i també podrà portar el seu propi portàtil.

Si vosté pertany a altre centre, contacte amb la seua biblioteca d’àrea per rebre informació.

Formulari d’inscripció (NO UTILITZE INTERNET EXPLORER)

 Posted by at 1:39 pm

Taller: La recerca en Salut. Visibilitat dels autors i característiques de les publicacions

 Formació  Comentarios desactivados en Taller: La recerca en Salut. Visibilitat dels autors i característiques de les publicacions
Nov 062017
 

La Biblioteca de Ciències de la Salut ofereix una sèrie de tallers dirigits al personal investigador de les Facultats d’Infermeria i Podologia, i Fisioteràpia, destinats a treballar la visibilitat dels autors i a explicar el panorama actual de la publicació científica en les revistes de Salut.

Els tallers s’oferiran al llarg del mes de novembre:

INFERMERIA I PODOLOGIA

 • 15 de novembre, dimecres: 12:00 h.
 • 16 de novembre, dijous: 16:00 h.

FISIOTERÀPIA

 • 22 de novembre, dimecres: 12:00 h.
 • 23 de novembre, dijous: 16:00 h.

La duració aproximada dels tallers serà d’hora i mitja, i per tal de participar, és necessari enviar un correu a la direcció: hemesalud@uv.es

 Posted by at 5:03 pm

Monografia: ‘Revistas científicas: situación actual y retos de futuro’

 Edició científica  Comentarios desactivados en Monografia: ‘Revistas científicas: situación actual y retos de futuro’
Nov 032017
 

S’ha publicat en accés obert la monografia Revistas científicas: situación actual y retos de futuro, sota l’edició d’Ernest Abadal (Universitat de Barcelona), en la qual s’aborda de manera global la conjuntura i els principals reptes als quals s’enfronta l’edició de revistes científiques. La monografia ha estat promoguda pel projecte d’investigació “Accés obert a la ciència a Espanya“, el qual compta amb investigadors de la UB, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat de València (UV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

La primera part tracta aspectes generals de les revistes científiques i comença amb l’anàlisi dels seus antecedents històrics, continuant amb les dades estadístiques de la situació internacional, el funcionament del sistema de revisió per experts, els models d’avaluació de revistes i, finalment, l’evolució dels sistemes de compra.

La segona part se centra en la situació a Espanya i mostra una panoràmica general de les revistes espanyoles a partir de la base de dades Dulcinea, un estudi econòmic que es basa en les enquestes realitzades a editors de revistes i l’anàlisi de la presència de revistes espanyoles en els índexs de referència internacional.

Per acabar, la tercera part serveix per mostrar les tendències i nous desenvolupaments que han sorgit arran del model d’accés obert, de les innovacions introduïdes per les revistes o de l’ús de les xarxes socials i altmetrics.

Per a més informació, podeu consultar la monografia Revistas científicas: situación actual y retos de futuro.

Notícia publicada en http://observatori.iec.cat/

 Posted by at 8:33 am